Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Be kloekmoedige daad van twee Flisjingfche Lootzen met eenige hunner fcheepsgenooten, bij gelegenheid van het Jïranden van het Oost Indisch fchip Woestduin . . . ziedaar het eenvoudig onderwerp van hét volgend Jlukje. Heb ik de Natuur niet geheel ongelukkig nagevolgd — en kan het eenigermaate Jlrekken, om kloekmoedigheid en menschlievendhsid, fchoon in de kleederen van eenvoudige visfchers, te doen eerbiedigen, ik zal mijne poogingen genoegzaam beloond

achten mij zeiven gclukwenfchende, dat ik

geenen vreemden bodem heb behoeven op te zoeken, om zulke voorwerpen voor mijne kunstliefde en voorbeelden van heldenmoed en grootheid te vinden.

Sluiten