Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iotf VERZAMELING van STUKKEN

den Vaandrig de Witte, mitsgaders de bedenklykheeden, nopens de competentie van den Rechter over denzelven, in deezen plaats hebbende, en voorts eene opgave van het daar omtrent verder voorgevallene, ten einde H. H. Mogende ten opzigte van die zaak zouden konnen refol veeren, zodanig als, naar derzelver hoge wysheid, ten meeften nutte van het dierbaar Vaderland, zouden oordeelen te behoren; en omtrent welk advies van welgem. Hove 't de Heeren van de Vroedfchap behaagd heeft de Confideratien van 't Gerecht te verneemen.

Waar toe kortelyk- zullende overgaan, de Heeren van den Gerechte vermeenen, onnodig te zyn de attentie van de Heeren van de Vroedfchap bezig te houden, met een omflachtig verhaal van het voorgevallene in het beloop dezer zaake, maar zich, omtrend eene gebeurtenis, zoo waareldkundig als deeze, eeniglyk gedragen zullen aan de kennisfe van de Heeren van de Vroedfchap zelve, en voorts aan de gemelde Miflive van Zyne Doorl. Hoogh.

Dan begrypen de Heeren van den Gerechte , dat het in deezen, om over den aart of natuur van het misdryf van den Vaandrig de Witte juist te oordeelen, volftrekt nodig zal zyn, duidelyk te bepalen, waar in eigentlyk het kwaad, door hem werkelyk bedreeven, beftaan hebbe; en dat ver volgends zal beheren in overweginge te komen, welke verder de misdaad zy, tot welker volbrenginge, hy zich wel by belofte geën^

ga-

Sluiten