Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4?8 VERZAMELING van STUKKEN,

ven, de quantiteit der Batteryen, het getal der Stukken Kanon, en derfelver fwaarte of Qalïber.

Dat het gemelde Voorftel aan den Suppliant alleronverwagts voorkomende , de Suppliant vervolgens ook fyne yerleegentheid deswegens te kennen gegeevert en gedeclareert heeft, fig met foodanige faake niet te willen ophouden.

Dat voornoemde van Brakel des Suppliants verleegentheidmerkende, voorts den Suppliant in deefer voegen heeft aangefprooken , Wat maakt gy U verleegen ; gy behoeft niet vcrleegen te zyn , foo het ter uitvoer komt gebragt te worden, is er niet aan verbeurt; het is geen nadeel voor den Staat, want den Staat fal er niets by verliefen, het oogmerk is alleen om de jonge Prin'ces van Orange , met den Soon van den Koning van Engeland (den Prins van Walles) te doen trouwen, als dat doorgaat, hebben wy fchielyk Vreede, den Staat krygt alles weder, en gy zult, door dien weg uit uw ongezond Guarnifoen verlost worden, en voor niet behoeft gy het niet te doen , foo dra ik opgaave hebbe, fal ik 'er U honderd Ducaaten , provifioneel voor ter hand [lellen, en dan moet gy verder belooven, foo gy de .Landinge gewaar word Uw Battery, zynde den Os, te zullen laaten fwygen.

Dat de Suppliant, daar opwel heeft gezegt, als dat foo is , zal ik de Battery doen fwygen, dog egter met intentie om nimmer aan de laatfte belofte te voldoen, gelyk den Suppliant dan ook, om in geene verdere discourfen te worden ingewikkeld, fig immediaat heeft geprepareert om na zyn Logement te gaan.

Dat de voornoemde van Brakel zyne verwonderinge betuigd hebbende , dat de Suppliant

ver-

Sluiten