Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT.

gemeen verwachten de meeste lezers van een Hekelfchrift de perfoneele bedoeling van dezen of geenen. Men zoekc die in myne in dit werk geplaatfte Hekelfchriften niet. Verre van ons het onzalig vermaak van onze evenmcnfchen onder eeue algemeene verachting te brengen: zodanig een vermaak kan niet eigen zyn aan een weldadig hart: het voegt ons zelfs niet wanneer wy belecdigd zyn; de weêrgaêlooze fchryvcr van Claiïsfa beweert dat het doorluchtiger is mishandelingen te ondergaan, dan die anderen aan te doen. Om van myne denkwyze, wegens Hekelfchriften , overtuigd te worden, wyze ik den lezer op mynen brief: „Aan den jongenHermotimus". Meer verkies ik 'er niet van te zeggen. Ik heb daarin myne gevoelens over dit foortvan gefchriften voorgefteld, aan een' jongen kunstvrind, (want jonge dichters hadden altyd een' vrinden aanmoediger aan my,)en dat wel met die oprechtheid, die mynen gemeenzamen vrinden volmaakt bewust is. Vind men iets in dit werk dat die vereischte ftrikte naauwkeurigheid niet heeft, die kiefche kenners met reden kunnen eisfehen, men denke om de fpreuk van den Latynfchen dichter:

Errare ejl humanis, £?c.

I N-

Sluiten