Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoe ftreèlde my de hoop van Hechts na weinig tveked

Myn' vader weer te zien: en ach! hy is er niet! Die tyd is als één uur al vluchtend voortgeftreken;

Dan eeuwig derve ik hem, dien 'konlangs agtcrüet. 'kZie icdren dageraad aan 'êhemels blauwe bogen,

Hoe Phccbus als een held zyn gloriekar beftygt, En, wen het resgefpan zyn' kring heeft omgetogen,

Vermoeid, by d'avóndltötid, na Tcthys armen hygt, Om, door de rust verkwikt, zyii fpoor wêef rond te draven:

Dan ach! de Titan van MfrlërVaas tempcltrans Snelde ook in d'arm der rust, maar 'twas 't gewelf der graven,

En zonk voor eeuwig nècr. beroofd van gloed en glans!

Wan¬

de eer had, den groten Scheidiüi te zien. Na van zyn Hoog Eerw ccn teder ,flW,.id genomen i. hebben, (vermin de fc.fïhv.cantie -oen begon ) het zyn Hoog Eerw. my „it, en drukte my vaderlvk de hand. Ik ging daarop henen, en was Manski een huis of vier voortgereden, of zyn Hoog Eerw, die aan dc deur wai blyven Daan, riep my te rug, nam andermaal ■Arbeid van my, en drukte my toen voor de tweede r«ize Mr teder de hand, en (prak „Nu! ik hoop u in de Paafchv.cactle wederom t« zien, daar myn voornemen is m en uw' ouderen, in uwe geboorteplaats, by deze gelegenheid* een bezoek te doen". De grote man hield zyne belofte ; doeh liet behaagde Ond niet, dat ik mynen anderen vader hier beneden wederom mocht zie*. Dan de taal van Psuhis troost rry: Want indien wy fcloo'en dat Je sus ge(torven is ende opgedaan, alzoo zal ook God de genen, die ontflapen ïyu in Jïsus, wedernrengen met Hem,

Sluiten