is toegevoegd aan uw favorieten.

't Gezag de magt en de grenzen der militaire rechtbank in de Vereenigde Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$H NALEZING van STUKKE $

D. Edele Mogende Heeren,

De geene, waar aan vermeen my temoeteiï addreffeeren, en kennis te geeven van den gerequireerden Eed, zyn

Haar Hoog Mog. de Heeren Staaten Gene-

raHaar Edele Mog. de Heeren Raaden van Staaten.

Haar Edele Groot Mog. de Heeren Staaten van Holland, als ter wiens repartitie wy ftaan.

Zyne Doorlugtigfte Hoogheid den Heer Prince van Orange ^ als Stadhouder en Capitein Generaal van de Unie, op wiens Patent wy in deeze Provintie in Guarnifoen gekomen zyn.

Vervolgens fchroome ik gecnzints om voor U Ed. Mog. rondelyk te declareeren , dat niets my aangenaamer zoude zyn, dan aan het verlangen van U Ed. Mog. zonder eenige fcrupule , te kunnen voldoen , maar teffens opentlyk te belyden , geen genoegzaame kundigheid te hebben van de byzondere Regten op dit Stuk, het welk by my natuurlyk moet doen ontftaan een vreeze van aan den eenen of anderen kant tegen myn pligt, en voorige gedaane Eeden te zullen handelen, en my daar door buiten myn fchuld, in onaangenaamheeden te zien gewikkeld: het welk ik ook vertrouwe ten eenenmaale tegen U Ed. Mog. intentie te zyn, en over zulks my wel ten besten zult duiden, dat ik het zelve tragte te vermyden: zynde dit de reden, waarom ik uitftel van het doen der gerequireerden Eed hebbe verzogt, onder verphgting by dat verzoek vermeld.

LI.