is toegevoegd aan je favorieten.

't Gezag de magt en de grenzen der militaire rechtbank in de Vereenigde Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOT DE MILÏT. JURISDICTIE.

Edele Groot Mogende Heeren

Na het antwoord door my aan haar Ed. Mog.' op den 12 deezer gegeeven, waar by verklaarde aan wien vermeinde my te moeten adreffeeren, en kennis geeven van den gerequireerden Eed, is op gemelde antwoord door de Heeren Staaten nader gedelibereert en gerefolveert, van welke Refolutie hier nevens Copie overfende.

Dewyl dan in gevolge deeze Refolutie door de Heeren Staaten van Vriesland aan U Ed. Gr. Mog. zal worden kennis gegeeven van het voorgevallene , en teffens verzogt dat my door Hoogftdezelve mogte worden gelast, den gerequireerden Eed onder de referve by die Misfive bepaald te prefteeren. Soo vinde my verpligt met de diepftc eerbied aan de confideratien van U Ed. Gr. Mog. voor te dragen de voor myn zoo vreemd als onverwagte wyze waar meede men my in gevolge Staats Refolutie van den 9 Juny heeft gehandelt; men vroeg my niet, of deezen Eed zonder zwaarigheid konde doen, (ten einde daar door te vermyden dat aan de Troupes ter repartitie van U Ed. Gr. Mog. iets wierde opgelegt dat prejudiciabel was aan Hoogftdenzelven) neen dezelve wierd direct en zonder beraad te geeven afgevordert, gelyk zulks uit de order door Heeren Gedeputeerden aan myn den 10 deezer 's morgens gegeeven, om namentlyk dien zclven avond met myn onderhebbend Corps onder de Wapens te komen , 'en den Eed in handen van twee Heeren Commisfariffen uit het Collegie af te leggen , ten klaarften confteert, ja zonder dat er toen eenige mende, veel min referve