Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

28 BESTALTBRIEF.'

XLII. Item en fall egeen foldaat in eenige derfelve monfteringe ofte revuen, van wat qualiteyt ofte conditie hy in diende zy, nyemandt vuytgefondert, eenige valscheyt daerinne laeten plegen, ofte hem gebruyken dan zyn kerftelicken naem, ende dye plaetfe van daer hy is, noch op geenen anderen naem deur dye monfteringe gaen, dan op zynen eygen naem , nochte oick yemanden tonrecht verantwoirden, ende met geen 'ander lanck, cort (fin), ende zytgeweer, deur dye monfteringe gaen, dan dat hem felffs toebehoirt, off dat hy van den Heer ontfangen heeft, op lyffsftraffe, ende zoe men yemandt in de tegenwoordige monfteringe bevyndt gedaen ende toegelaeten te hebben, als voorf. es, ende men 't felve naemaels met dye waerheyt can bevynden, zal'tallen tyden geftrafft Worden (on).

XLill. Item en fal nyemandt van de Crysluyden, van wat geftelteniffe dye zyn, zyn geweer oft ruftinge , daermede hy in dienfte gecommen is, hem ofte den Heeren toebehoorende , mogen te pande fetten, vercoopen (pp) vervremden°, ofte verfpelen, op de verbuerte van den Lyve, maer zal een yegelick zyns geweers mogen verbeteren, ende nyet verargen, ende den foldaet, dye (qq) zyn geweer geen acht en heeft, nochte ree, nochte veerdich, houdt, zall dye Commiffaris dye befoldinge des felven moegen verminderen, ende aen

eenen

(nn) In het Zeeuwfche Exemplaar ftaat ofte hals.

(oo) In het Zeeuwfche Exemplaar ftaan hier achter de woorden als vooren.

(pp) Dit woord vercoopen is in het gedrukte van den Heere van der kemp uitgelaaten.

(fiq) In het Zeeuwfche Exemplaar ftaat die op zyn geweer.

Sluiten