Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OOIT VERNIETIGD WORDEN'?

19

Het zelfde zal blijken uit de bewijzen voor

het Christendom. Een godsdienftig fteïfel

T. dat uit deszelfs aart zoo ongemeen gefchikt is voor menfchen , heeft dat nog uiterlijke bewijzen nodig? Moet dat nog door iets anders, als door deszelfs hartbekoorende voortreffelijkheid, zig aan het menfcheüjk verfland wettigen, als eene leere, die van God is afgedaald? Ach! ach! daartoe heeft ons de

zonde gebragt zoo traag is ons verfland,

zoo gevoelloos is ons hart geworden, dat het uiterlijke werkingen, die in de zinnen vallen, nodig heeft, orn op de waarheid opmerkzaam te worden wij mogen dit wel als een reden van verootmoediging befchouwen G., maar wij moeten niet vergeten , den Almagtigen ontwerper, den Allievenden gever van deze hemelfche leere te danken, dat hij opzigt genomen heeft op deze menfchelyke zwakheid.— Jefus in de waereld komende, om de waarheid te verkondigen, heeft dezelve bevestigd door verfcheiden wonderdaden. Veele handelingen, die binnen het bereik va'fl menfchelijke kragten niet lagen, en van de grootheid van den werker getuigenis gaven, waren de geloofsbrieven van zijne goddelijke zending. Hij verrigtte dezelve zoo dikwils, in zulke omftandigheden, op zulk eene wijze, dat het onwederfprêkelijk B 2 wierd,

Sluiten