is toegevoegd aan uw favorieten.

De vrindenraad, of Het welgelukt ontwerp; tooneelspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELSPEL. 79

wellenthal.

Dat is recht. Louïze! hoor je wat de pastoor zegt?

Fr. l o u 1 z e. Ja, waarde oom! en ik zal my naar zyn' raad gedragen.

de pastoor.

De gevallen kunnen verfchillen. Om een voorbeeld by te brengen: onlangs wierd door een beminnelyk meisje bepeinsd of zy gelukkig zou kunnen leven met een' man, die, eerelyk, oprecht, verftandig en menschlievend was, dien zy echter in perfoon federt kort, doch in naam federt lang kende, voor wien zy, uit hoofde zyner deugden, wel hoogachting, maar, uit hoofde zyner meerdere jaren dan zy, eigenlyk geen liefde voedde. Ik befpeurde het. Ik ried haar den man te nemen; niet flechts omdat hy zich verbeeldde zonder haar onmogelyk gelukkig te kunnen zyn, maar vooral ook omdat zyn edelaartig karakter haar, naar allen aanzien, ongetwyfeld, in den echt gelukkig zou maken. Als men reden heeft om overtuigd te wezen dat men iemants geluk kan bevorderen en bevestigen, met het zeker vooruitzigt van het zyne daardoor tevens te vergrooten , dan voegt het niet ■ zich lang te beraden, dan is de zaak fchielyk uitgemaakt. Zie, zulke gevallen behooren niet tot de raadgeving, die ik zo even heb voorgefteld.

Mevr.