is toegevoegd aan uw favorieten.

Land- en stad-bibliotheek. Bestaande in eene keurige verzameling van belangryke geschiedenissen [...] en weetenswaardige anekdoten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24» Edelmoedige en verhevene zegepraal

De vrouwen, die Coraly omringden, yverden zich op het zeerst om haar weder byte brengen; en de ingetoogenheid verpligtte Nelson en Blanford, om wat ter zyden te wyken. Maar Nelson bleef onbeweeglyk, en met de oogen nedergeflagen ais een misdaadige aan'wien zyn vonnis word voorgeleezeD. Blanford koomt naar hem toe, en drukt hem in ?.yne armen. ,, Ben ik niet meer uw vriend?" zeide hy tegens hem; ,, Zyt gy „ riet altyd de helft van my zeiven? oopen my ,, uw hart, zeg my wat daar in omgaat . . . . ,, Maar, neen, het allernoodzaaklykfte is, zeg my „ niets; de fluijer valt van myn gezigt, ik zie ,, thans alles in het helderlle daglicht. Dit meis„ je heeft u niet kunnen zien, niet kunnen hoo„ ren, niet by u omgaan, zonder u te beminnen; ,, zy is gevoelig, zy is door uwe goedheid, door „ uwe deugden getroffen geworden; gy hebt haar tot ftilzwygen veroirdeeld, gy hebt van haar ,, geëischt, dat zy de voor haar fmartelykfte op„ offering volbragt. Ach, Nelson! welk een on,, geluk, zoo dezelve voivoerd ware! De goeder„ tierene hemel heeft zulks niet gewild: de na„ tuur, welke gyzogt geweld aan te doen, heeft „ haare rechten hernoomen. Bedroef u daar niet ,, over, het is eene misdaad, welke zy u befpaart; „ jaa, de opoffering van Coraly was de misdaad ,, der vriendfchap." Ik beken het, antwoordde Nelson, zich aan de voeten van zynen vriend werpende; ik heb, zonder het te willen, uw ongeluk, het myne, dat van dit beminnelyk meisje

ge.