Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GRAAFLYKE BEDEN &c. 25

niet geheel rechtmatig, ja geheel ter benadeeling van het recht der Koningen ingevoerd, is naderhand door gewoonte bevestigd geworden , en heeft geduurd tot op den allerlaatffen Graaf. Edoch de voornaamfte oorzaak dezer erflyke opvolging is te zoeken in de verdeeling van 't Ryk van karel de Groote ; want deze verdeeling het gezag der Koningen verminderende , heeft de macht der Edelen ten hoogften vermeerderd; want de geduurige invallen van woeste volken in het Frankisch Ryk, de inwendige oneenigheden onder Kareis opvolgers, en diergelyke oorzaken meer , bragten de Koningen dikwils daar toe , dat zy hoogstnoodig door de macht der Graaven moesten geholpen worden; en om deze te naauwer aan zich te verbinden, trachtten zy als om ftryd hen door aanzienlyke begiftigingen in hunne belangens over tg haaien, in hoop dat zy hunne milddadigheid uit de overwinningen weder vergoed zouden vinden; maar in eene zoo groote verwarring van zaken, bedoelden die Ryksgrooten geheel iet anders: want naauwlyks was kare l de Raale overleden, of de meesten ftonden naar 't hooge Oppergebied zelf in de landen, die hunne beftiering waren toevertrouwd, en met verfmading van de macht der Koningen, bragten zy de regeering ongehinderd over op hunne erfgenamen,

§. IX.

Echter was ten dien tyde de macht der Nederlandfche, Graaven nog zoo ver niet aangewasfen , dat zy zich naar 't voorbeeld van andere dezelfde rechten aanmatigden; maar toch niet lang daarna , hunne macht meer en meer zynde toegenoB 5 men,

Sluiten