is toegevoegd aan uw favorieten.

De rede en haar gezag in den godsdienst, briefswyze voorgesteld door Paulus van Hemert, aan [...] Gisbertus Bonnet

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( io8 )

om dat, hoe zeer zy de rede te boven gaan, zy evenwel in de H. Schrift worden voorgemeld , en met onze rede , die zy te boven gaan, ten hoogften overeenkomen."

Wanneer men nu deze bepalingen wel onder 't oog houdt, zou' ik tot nog toe van oordeel wezen, dat zy het naast aan de waarheid komen, die der rede haar gezag, ook in den Godsdienst, niet weigeren; maar beweeren, dat onze rede, gelyk zy de toetsfteen is, waar aan men de Godlykheid eener Openbaring moet beproeven, ook de byzondcre leerftukken wel degelyk zeer naauwkcurig bezien moet, — dat dus die zin der H. Schrift alleen egt is en Gods mecning uitdrukt , welke alleszins redelyk is en met het gezond verftand ftrookt, — dat een blind geloof den Allerhoogften, in 't eene geval zoo weinig als in't andere , kan aangenaam zyn, en dat alles, wat

ons in de Godlyke Openbaring en in de boeken, welken dezelve behelzen, onbegrypelyk voorkomt, de toeftemming der rede in zoo ver' moet hebben, dat wy aan dc volkomen mogelykheid van dat geen, 't welk wy daar vinden, niet behoeven te twyfclen.

Hoe zeer handelt men dan niet ter kwader trouw, wanneer men fchryft of zegt, dat zy,

die