is toegevoegd aan je favorieten.

Algemeene geschiedenis der Vereenigde Nederlandsche provinciën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 3ar

en de Nederlanden, zo ras de nog minderjaarige Koning, Christiaan de IV, den ouderdom zou bereikt hebben, om zelve den teugel der Regeeringe in hanlen te neemen: terwijl hetd n aanzoek des Aards, hertogs , om den Nede?landtren allen handel op Deenemarken te verbieden, zo zij zich met den Koning van Spanje niet lieten verzoenen , volftrekt affloeg. In 't volgende jaar, weigerde hij, de Zond voor hun te (luiten; maar, uit ontzag voor den Koning van Frankrijk, durfde mij niets meer doen, dan de Voorregten van Amjierdam in zijn Rijk te bekragtigen (f).

De Ingezetenen van de Koningsgezinde Nederlanden , in een jammerpoel van elenden g.dompeld, en geen einde ziende aan de onderdrukking des Krijgs, floegen een nijdig oog op den vooifpoed hunner oude Bondgenooten. De Landen, die de eerften we der onder 't juk den hals gekromd hadden, waren de eerden , om dien verderflijken flap te beklaagen. 't Gevoel hunner elenden verdubbelde , als zij bemerkten , dat de Spanjaarden fmaad bij verdrukking voegden. De Soldaaten van dien Landaart wilden zich niet dan aan hunne Landgenooten onderwerpen: één hunner Overlten floeg deeze dwaaze, doch hoogst vermetele, taal uit: ,, Dat zij God zelfs , van den ,, Hemel nederdaalende, niet zouden gehoorzaa-

,, men,

(f) Refol. Holl. 1594. bl. 155. 203. 206. 302. 324. Bon, XXXI B. bl. 38. 80. XXXIII. B. bl. 57. Waqen, , Amjl. IV. D. bl„ 97.

A 3

Mauïut5,

I

Geneigdheid der SpaanfcheNederlanden,om in'c Bondgenootfchap te treeden.