Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SH GESCHIEDENIS

.Mauwt*, den Rhljnkant (•)., waaromtrent de Veldtocht reeds begonnen was met het inneemen van Krakau , een flerk Slot in het Graaffchap Meun , door den Ritmeefter Kloet. Prins Maurits floeg het beleg voor Rhijnberk, dat, wel voorzien en moedig yerdeedigd, eindelijk .moest bukken (f). Terftond muntte hij het' op Meurs , in bezit genomen door den Hertog van Kleef, die 't zich, als Opperleenheer , toeëigen• de. Maurits beweerde, dat die Vorst, door'tverzuim van de befcherming der Stad tegen vijandlijke invallen, zijn regt, als Leenheer , verbeurd hadt, en deedt den Uiterflen Wil der laatst overledene Gravinne door zijn zwaard gelden (§). ?t Begin Deeze Veldtocht hadt de beoogde uitwerking niet. £s ™ °e Aardsher£°g> overgehaald door het flerk aanzoe' Ooitende. *en der Vlaamingen, die veel lijden moefien van de flrooperijen der Hollandfche Bezettinge , en begeerig, om te toonen, dat de nederlaage bijNjeuwpoori Zijne magt niet gefnuikt hadt, floeg, in Hooimaand, het beleg voor Oostende. Deeze belegering is de gedenkwaardigfle, de langduurigfte en bloedigfle, web ke de hedendaagfche Gefchiedenis oplevert. Zjj hieldt meer dan drie jaaren aan. Ons plan duldt niet, eene breede befchrijying te geeven van eene gebeurtenis, zo rijk in gewigtige voorvallen : wij kynnen alleen eenige voornaame Hukken opleveren , en

(*) Revo , XVIII, B. bl. 440 enz. °0I~ (t) Zie aldaar, bl. 44I en Meteren, XXIII» B.f. 438. ($) Grotii Hifi. p. 40g. Metere.n, XXIII. B.f.430.'

Sluiten