is toegevoegd aan uw favorieten.

Historie van mejuffrouw Cornelia Wildschut; of, De gevolgen der opvoeding.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dï GEVOLGEN DER OPVOEDING. lof

wegvloog; als gij geen' lust, noch middelen, noch krachten bezat om menfchen te zien , om te fpeelen ? als alles u zal hinderen; (ik fpreek zo wel van keetje , als van 11;) als gij aan den nood alles moet opofferen, het welk nu noch reden, noch vriendfchap , noch pligt van u verkrijgen kunnen ? zo al ongemerkt nadert de ouderdom, en wat dan?

Nu vraag ik u ernftig, zuster! of mijn man en ik dit alles voorziende , genegen konden zijn om mijn' broeder een huwelijk te zien aangaan , met eene vrouw zo onkundig van waar geluk als onbekwaam om haaren man dien weg aantewijzen , en met hem te bewandelen ? wist ik dan niet dat gij uw' wil tot uw wet maaktet ? ik moest immers voorzien , dat mijn broeder u veelmaals zoude tegenfpreeken, en des bedroeven; of, bukken, en zo wel u als zig zeiven en zijne kinderen benadeelen.

Geloof mij, had gij uwen wil leeren onderwerpen aan reden en godsdienst, het beste te kiezen en te volgen , ik zoude mijn' broeder ten fterkfïen hebben aangeraden te trouwen : waar kon hij beter, goedaartiger, braaver vrouw gevonden hebben? zie daar , lieve zuster ! oordeel nu , of ik u onrecht doe! of ik onheusch over u denk! dit weet gij ten minste, dat ik nooit van de ftriktfte waarheid afwijk in mijne bedingingen, en het zou mij fmarten indien gij den brief, aan uw' man gefchreven, zo haatiijk uitlegde , als ik uit uw antwoord moet beflniten, dat gij genegen zijt te doen: ei lie-