is toegevoegd aan uw favorieten.

Het godsdienstig huisgezin in aangenaame [...] gesprekken tot bevordering van bybelkennis.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8o AGTTIENDE GESPREK.

de vischvangst en de visfen; en op dergelyke wyze meer. Koom aan Kinderen! laat ons in 't tuinhuis gaan en van den Heer jesus fpreken.

Zy gaan te zamen in 't Zomerhuis, dat aan 'J einde van den hof gevonden werd, en gaan als aandachtige leerlingen nederzitten, en de Vader tegen over hen. _

VADER.

jesus verkondigde aan zyne discipelen en hoorders de gewigtigite waarheden , door welker kennis en beoeffening men niet flegts zyn tydlyk, maar ook zyn eeuwig geluk kan bevorderen. Hy was zeer gemeenzaam cn allervriendelykst in zyn onderwys, en gunde elk den toegang tot Hem. Eens op een tyd vervoegde zich tot jesus zeker Overfte der Joden die een Pharifeé'r was, genaamd mkodemus (*_), deze van 's Heijands wonderen gehoord of gezien hebbende, befloot daar uit, dat jesus een groot leeraar was van God gezonden, hy kwam tot jesus des nachts

i

co Joh- «h