Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEE EN TWINTIGSTE GESPREK. 169

MIETJE. Nu volgen de twee brieveavan paulus aan de Korinlhiers.

• V A D E R.

Korinthus was de hoofdflad van Jchaje, zeer vermaard door haar rykdora, wetenfcbappen en koophandel, paulus had in deze ftad uit Jooden en Heidenen eene Gemeente voor jesus christus gefticht, want wy lezen Hand. win: rij dat de Apoftel aldaar een jaar en zes maanden 't Euangelie heeft verkondigd. Na paulus vertrek ontftonden 'er in de Gemeente oneenigheden, van welke de Apoftel had bericht ontvangen uit die, welke van 'r huisgezin van kloes waren (*). Verder had men paulus eenige vragen gedaan. Het een cn ander gaf aanleiding tot 't fchryven van dezen brief; hy zond denzelven uit Ephefe, zo men wil omtrent 't jaar 57, derwaards. Hy behelst verfcheiden nuttige by zonderheden: 1) Vermaant hy de Gemeente tot eendragt, Hoofdft. i-iv. a)Beftraft hy hen over hoerery en bloedfchande, die'er onder de Gemeente

plaats

(*) Zis 1 Kor. 1: 11.

L5

Sluiten