Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L T S P E L. 3i

pankraces.

Maar deze beeldtenisfen verfpMllen weder in dart van andere beeldtenisfen, dewyl die andere beeldtenisfen van hunnen oorfprong afgezonderd zyn, en de woorden in zichzelven hunnen eigen oorfprong beiluiten , daar zy niets anders zyn dan hoorbare teekens om de gedachten daardoor uit te drukken; daarvan komt het nu ook, dat zy, die het beste denken, ook het beste fpreken. Verklaar my dan uwe gedachten door woorden, die de verftaanbaarfte van alle teekenen zyn. chriszantes, Pankraces in zyn huis flootende, en de, deur toetrekkende.

Vervloekte vent!

pankraces, in zyn huis.

Ja, het woord is animi index S? fpeculum ; dat is de tolk van het hart, dat is de beeldtenis der ziel. (Hy klimt in het vengfler van zyn huis, en vervolgt..) Het is een fpiegel, die ons de diepste arcanes der geheimen de nos individus levendig vertoont; en daar gy de magt hebt om te kunnen fpreken en redekavelen , waarom bedient gy u niet van woorden om my uwe meening te doen verftaan?

chriszantes.

Wel, wat drommel! dat wil ik immers doen, maar gy wilt niet naar my hooren.

pankraces.

Ik hoor u; fpreek.

chriszantes. ,

Ik zeg dan , mynheer de leeraar ! dat...

PAN-

Sluiten