is toegevoegd aan je favorieten.

Zedelyk schouwtooneel der menschelyke hartstochten en daaden, of Tooneelstukken van vernunft en smaak.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELSPEL. 103

DERDE TOONEEL.

richelieu, armand. r i chelieu.

Ei! eindelyk gekomen, mynheer Armand!... Op myne eer, ik dacht, dat de naam van ftil verblyfxi een fchrik op het lyf gejaagd had, en dat uwe angstvallige kieschheid u niet zon toelaaten my hier te koomen vinden.

armand.

Gy hebt my aan het hdtel laaten zeggen, dat 'er zaaken van het uiterst gewicht voor u te verrichten waren , en myn yver is fterker geweest dan myne angstvalligheden.

richelieu.

Ik dank u daarvoor; en, om u myne erkentenis te toonen, zal ik uwe wysbegeerte niet doen lyden door een al te lang verblyf in deeze ongewyde plaats... Ik zal u uwen last geeven.

armand.

Gy zult my pleizier doen wat is 'er van uwen

dienst?

richelieu.

Hoor eens.... Toen ik deezen morgen aan hetftóul terug kwam, en wel zeer toevallig, want myn voornemen was den geheelen dag door te brengen in.... eene zekere wyk verre van myn huis... toen ik daar kwam, zeg ik, heeft eene der minnaresfen van den Regent, met welke ik op een' vry goeden voet ftaa, G 4 my