Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 DE ECHTSCHEIDING,

verdienlten my eenen weg tot het Hof baarde een Minister kleedde, en op eene bcdeklc wyze eene begunftigde Sultane befchermde.. . Ik kom'in dit dorp en kryg zin in een Iandlyk vrouwtje, dat een aardig en be-

' vall'g gelaat heeft Maar neen ! een man neemt myne

plaats in. Ach ik bloos van fchaamte ■ — reeds dikwerf trachtte ik de tweedracht tusfcben hen te ontrteeken; maar tc vergeefs: de Echtfcheidingen zvn zoo langwyhg!. .. maar zie hier nu eindlyk een goed middel, (hy toont het gedrukt papier,) dat cos een fcbjelvkcr middelaantoo.it _ Nu zullen deechtgenooten, door den huwlyksknoop verbonden , niet langer uit dwang met elkander verbonden zya. - 6 weifc Cene fchoone uitvmdmg is de Eehtfcheiding! Men zal elkander neemen en ook weder verlaaten, en weder bv elkander komen als men het goedvindt. - Dus zal door de verbintenis van verkoop of ruiling de gchecle Sexc in de wandeling zyn , en welhaast za! men opzieners over deeze ruilingen moeten aanftellcn: ja, men moet het verfiand trapswyzetot die hoogte brengen, en elkander verlaaten gelvk men elkander nam. - Sinds lang was dit te Parys een beu. zehng, cene kleinigheid: maar in een dorp is dit eene ernltige zaak. — Ik moet myn werk voleinden, en onze goede lieden eens recht oncenig met elkander maaken. — Gisteren heb ik hen reeds hiertoe voorbereid, en ik hoop.... (Hy luistert aan de Kamerdeur.} Goed! my dunkt dat ik hen reeds hoor twisten... zeer goed!.... Onetfpyt) hemel! zy omhelzen elkander....

(jnet

Sluiten