is toegevoegd aan uw favorieten.

Zedelyk schouwtooneel der menschelyke hartstochten en daaden, of Tooneelstukken van vernunft en smaak.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34 LIEFDE en VADERLAND,

Vrouw vischman. Ja, fpot maar, 'er is waarachtig geen fpotten mede , ik zal biyde zyn, als hy maar weg is. Die

goede Heer ! had ik da: myn leven dagen kunnen

denken, dat hy niet wel by zyn verftand was !

waarachtig daar komt hy, maak maar, dat gy fchielyk van hem ontflagen wordt, ik durf hem nietmeer zien. (Zy gaat fchielyk heen.)

ELFDE T 0 O NE E L.

steenberg, vischman. steenberg.

Cloed , dat ik u vilide. Wat ben ik u fchuldïg, Kastelein?

vis chm an.

Wat zoudt gy my fchuldig zyn, mynheer? gy hebt niets gebruikt, zo lang gy hier waart.

steenberg.

Ja wel. (Hy geeft hem geld.) Is het rytuig ingCfpannen?

vischman.

Ik zal het gaan zien. (Hy gaat heen — komt weder terug.) Apropos, neem het my niet kwalyk, mynheer, een jong mensch , die dikwils by my komt huisvesten, en op het ogenblik weder hier zal zyn, wenschte gaarne een paar woorden met u te fpreeken als 't u belieft.

s teen-