is toegevoegd aan uw favorieten.

Zedelyk schouwtooneel der menschelyke hartstochten en daaden, of Tooneelstukken van vernunft en smaak.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2,6 LIEFDE en VADERLAND,

het weerbarftig noodlot; en echter waage ikhetniet

u iets te verwyten gy zyt onfchuldig gy

bemint my nog myn hart zegt het my,en nooit

bedroog my myn hart, als het van u fprak. Het

is beflist, ja nog eenmaal zal ik u zien, nog eenmaal - haar zien? Maar hoe! is zy niet het kostbaarse goed? de vrouw van een ander. Neen! zy

mag my niet weder zien zy moet my vergeeten en echter hebben niet myne meer gevorderde jaaren en de heete zon van Indien myne trekken en de kleur van myn gelaat veranderd ? - Ja! ik kan het wagen— zy zal my niet herkennen — ik ben een vriend van uwen ongelukkigen Steenberg,

zal ik haar zeggen hy is niet meer hy is

dood en maakte zyne nalaatenfchap aan Louife. Ja, ja, dat zal ik doen!

DERTIENDE T O O N E E L.

steenberg, karel, vischman, vischman.

Hier, myn heer! is de jongman, die u gaarne wenschte te fpreeken.

karel.

Ik zou zekerlyk my over myne vrypostighcid moeten verontfchuldigen, maar...

steenberg.

Waarom? Zedert wanneer mag een eerlyk man een

an.