Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LEFRSXBr.SEL VAN LAVOISIER. 2?

By deze Leerstellingen, en de gevolgen welke daaruit afgeleid worden , moet men wel acht geven van de combinatie eener zodanige faamgeltelde zelf. Handigheid met het oxygene niet te houden voor een mengfel of famenftel der combinatiën van het oxygene met elke enkelvoudige zelldandigheid , die daarin voorkomt. Kool, by voorbeeld, maakt met oxygene koolzuur of vaste lucht : hydrogene met oxygene maakt water : kool en hydrogene met elkander verënigd maken olie; en kool en hydrogene te (amenmaken met oxygene byzon :ere zuren, die in het plantenryk gevonden worden , en niets gemeens hebben noch met vaste lucht noch met water; en welke men dus geenszins voor menglëls ol zelfs voor chemifche combinatiën van vaste lucht en water moet houden, waarvan derzelver eigenfchappen geheel en al verfchülen. Deeze aanmerking is tocpaslyk op alle oxides en zuren , wier ééne zelfltandigheid reeds zelve uit enkelvoudige zelfitaudigheden is faamgelleld. Het dagelykfche leven geeft ons analoge voorbeelden aan de hand.

Het zou eene eindelooze en nuttelooze arbeid zyn, deze afgetrokkene befchouwingen verder voorttezetten. Laat ons liever ondeizoeken , in hoeverre de Scheikundige nalporing der natuur deze theorie bevestigd heeft.

Alle proeven , die men genomen heeft , om tot naauwkeurige kennis der .beftanddelen , zo van de plantgewasfen als van de dierlyke zelfftandigheden, te geraken , Hemmen daarin overëen , dat in derzelver famenltelling gene andere eenvoudige zelfHandigheden treden , dan die welke wy reeds hebben leren kennen. Het is alleen door de onderlinge vereniging van twee, drie 3 of meer dezer zelfftandigheden onder,

elk au-

Sluiten