is toegevoegd aan uw favorieten.

De staatsman. Of onpartydige redeneringen over de merkwaardigste gebeurtenissen van onzen tyd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 23i >

leen, uit verwaandheid of grilligheid, de vreedzame naburen den oorlog aan te doen.

Was 'er ooit een tydftipgefchikter, omGrootBritannien tot dezen redelyken Hand te bepalen, is het tegenwoordig. In de Oostindien heeft het een merklyke knak gekregen, en het is te vermoeden, datHyder AlyKan hen welhaast van daar zal bondfen, althans hen een groot gedeelte dier bezittingen zal afnemen, die zydoor geweld geufurpeerd hebben, die zy door moord en brand zich toegeëigend hadden. America is reeds verloren. In de West - Indien hebben deszelfs vloten merklyke fchaden geleden, en zy fchynen aldaar niet meer beftand te zyn , tegen die van den Vyand. Wat het ruime pekel betreft, wel is waar, de Britten fpelen op hetzelve nog eenen rol , en fchynen 'er zelfs nog eenigermate meester te zyn ; doch het hangt immers maar van deszelfs vyanden af, indien het dezen menens is , hen op dezelve te vernederen , ja byna geheel uit Zee te verdryven. Dat Vrankryk, dat Spanjen en Holland met overeenftemming te werk gaan; dat zy hurme Zee-operatien onderling concerteren, dat zy hunne Vloten vereenigen, of wel gezamentlyk op een en hetzelfde tydftip van alle kanten aanvallen; en welhaast zal de Engelfche Vlag het kamp moeten geven.

DezeNatie intusfehen, ondanks deszelfs hachlyke en dalende toeftand, bemoeyt zich nog met fnorkeP 4 ry-