is toegevoegd aan uw favorieten.

De staatsman. Of onpartydige redeneringen over de merkwaardigste gebeurtenissen van onzen tyd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 449)

dat zyne tegenwoordigheid tot V Lands bederf flrekte , niet reeds voor lange, op het voorbeeld van andere Staats - Mannen , aan 'j Volks willen en begeer en voldaan hadde.

Wy willen hier de kracht deezer uitdrukkingen niet voor of tegenfpreeken; maar zeker geeft het flof tot verwondering, dat een Heer van zoo veel aanzien en hooge geboorte als de Hertog, zich beledigd oordelende, en zich zeiven van alle fchuld vrykennende, niet door zodanige indignatie is aangedaan geworden , dat hy daadlyk belloot niet meer in dienst te willen zyn, of zyne capaciteiten te willen aanwenden tot het nut van een Land, 't geen hy moest oordeelen dat hem kwalyk behandelde. Want of fchoon nu al die Prins zich volkomen gcjustifieerd kwam te zien , gelyk hy zekerlyk vertrouwt dat zal plaats hebben , vermids het anders d'onvoorzigtigfte flap zoude zyn, op ïatisfaclie over belediging aan te dringen , dunkt ons, kan een man evenwel geen genoegen meer fcheppen , te verkeeren onder menfehen , die hem zoo ongunflig toe dagten. Weshalven dan nog onzes oordeels uit verontwaardiging moetende verkiezen, 's Lands dienst te quitceren , dunkt ons, dat die flap van den beginne af te doen, niet ongepaster zoude geweest zyn. De Vorst van Waldyk nam zyne demisfie, om redenen van minder gewicht. Nogthans den Heere Hertog zekerlyk best wetende, wat hem te doen Hond en nog te verrichten ftaat, kunnen wy Cg 3 om-