Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(5*9 )

die 'er betang by hebben dat allés zo het rtaaf orde niet ga , door hunne onophoudelyke klachten en gemor krenken , en hen veel onrust verwekken kunnen.

Eens in,myn leven-, heb ik , by gelegenheid dat men voor eene verandering in het Ministerie of Stnatsbellier vreesde, de dandvastigbeid en dankbaarheid der Hovelingen op den proef zien zetten. Ik merkte toen, alles op y met de grootfle nieuwsgierigheid en nauwkeurigheid, en de on dekkingen die ik deed, beveiligden my ten - volle in de: gedagten, die ik te voren over die foort van menfehen had en nog heden heb.

Sommigen doch niet veelen waren 'er, die opentlyke blykem van ftandvailigö vriendfehap en aankleven gaven. Verfcheiden gedroegen zich omzigtig en zweegen ltil. Verre de meesten evenwel maakten den grootden haast, om hunne ligtvaardigheid en' eigenbaat te» tonen , en hun gedrag kan een yder, de machtigde, en aanzrnlykfte zelfs niet uitgezonderd, rot eene goede waarfchouwing werdrekken, om al hun welvaart en veiligheid, alleen op wysheid en onfchuld te bouwen en te grondvesten. ■

-

. Een .weinig voor dat Tiberius,. toen reed»

bui-

Sluiten