Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(234;

„ aangenoomen , ik weder jong zal fchynen in

„ mynen opvolger. De fnoodden zullen

„ het verlies van Nero beklagen, maar het zal „ u , en myn werk zyn, ons gedrag zoo in„ terichten , dat wy van de brave en dcuod„ zamen hooggeacht, geëerd en bemind wor„ den."

„ De tegenswoordige omftandigheden lyden „ niet, dat ik u thans broeder onderrichte ; „ ook is zulks niet noodzaaklyk. Want zoo „ ik omtrent u een goede keus gedaan heb ,

„ is myn oogmerk bcre kt. De voortref-

„ lykfte en kortfte regel , dien gy te betrach„ ten hebt, is , dat gy u op zulk een wys „ gedraagt regens uwe onderdanen gelyk gy „ wenfehen zoudt dat een Vorst zoo gy zyn „ onderdaan waart zig tegens u gedroeg."

„ Deze regel zal u best het onderfcheid „ van recht en onrecht, als ook de konst om „ te regeren , doen bezeffen ; want denk niet „ dat het met dezen Staat gelegen is als met „ andere onderdrukte volkeren, daar een Heer„ fchend Huis alieen de Macht in handen „ heeft , en alle andere zonder uitzondering „ daven zyn. Maar gy zyt geroepen om Ro~ „ meinen te regeeren ; een Volk , dat te wei„ nig Deugd bezit om eene volkomen vryheid , „ te veel Dapperheid, om eene volftrekte fla„ verny te dulden."

LOF

Sluiten