is toegevoegd aan uw favorieten.

Dagverhaal der handelingen van het Vertegenwoordigend [...] Lichaam des Bataafschen volks.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( "i? )

reeds omgraven en gecultiveerd rya, is al te groot, om 'er op dezelve wyië mede te handden. Oflder het voormalig Provinciaal Ëettuur van 13i'a*fsch - Iraband zyn 'er dito Landen verkogt, van tnin vei mogende Ingezetenen fn dien Landftriek , die reeds door Ouders en Voorouders gebruikt en bezeten zyn ge weett; "deze wierden van de laatfte betit ers als eigendom aiogeinerkt, en evenwel eynze verkogt. In hoe verre au uil bil 1 yk of onbillyk is, en in hoe verre het vrrtoek van deete Municipaiiteiten moet worden geaccordeerd, kan nog zal hynietbe oordeelcn, voor en al eet dat den aarr dezer zaak behoorlyk zy onderzogtten die Commisfie, welke daar tos zal worden gelast, aan deze Vergadering tal hebben gediend va., de by h-ar bekomene iDformarien, benevens hare confideratien es advis, hoedanig de dispofitie opdil Request behoort genomen te wor en.

Ea wordt conform heilloten; dan daar de Leden der vorige Commisfie alle behalveti de Burger Krtilkamp in de trveede Ka ner zyn overgegaan ,'worden hier by gevoegd de Burgers Brands en Pannebakker.

Brands verzoekt:

Dat 'er nog twee Leden by deeze Commisiie zoude worden gevoegd, on> dat de aart en hoedanigheid der fte! tile gronden in de verfchilknde. Gewesten zeer onder: fcheiden is; en dat twee of drie Leden overal geen ge; Boegzamc legaale kennis kunnen hebben.

Dit goedgekeurd zynde , wordt deeze CoraI misfie nog veritejkr mtt - twee Leden, en daartoe benoemd de Burgers Libotté en Pesfers.

Een Request van Mr. TH. A. Halland, Advocaat fn den Haag, daarby verzoekende, dat aan hem, ten zy|n*n kotte, mogen worden uitgereikt twee Eatrafien uit ide Refolatien van H H. Mog. van den 7 Auguftus en !aó OctaHer 1795, ten bewyze der Paspoorten , aan den Asl >ior -Chelius, Clercq Smit, en Paulina Catharina Wingtndojfi', Huisvrouw van P.Oostheim, verleend: — geat ^o k-erJ, en de Secretarisfen tot de afgifte dier Exïraét-R.folutien geanrhoriftérd.

(^tVervtlg »«*«< Zitting is e»s volgend Nummer.)

Beknopt Extract van Dingsdag avond, den as> Mey 1798.

£ Z P. S T B KAMER.

Eene tói live van et Intermed'air Adtniniftratief Befttlar vau et "oormalig Gewest van Zeeland, houdende desseifs coniideratien en advies op de Req>ies;e van C Masnc, :-. % Heeren Aienskerkei., by Decreet van den I30 Mey 1. 1. in hunne taanden gefteld , en houdende verkwek om dhpenfatie vau hei 15 Articul van de ordonnantie op hts Gcmaa1 ,cn perr^iii; tot opbouw van een BoêTwyt-Molen aldaar; als »,s-e op een Reqaett, zyn¬

de antidctaal aan dat verroek: dat zy voorfz, Reqaestett geëxamineerd hebbende, met van dehandwyziag vau hei laatfte, op het eerfte favorabel moesten advyfeeren, alzo het getneene Land daar door geen nadeel kan komea te lyden t — gefteld ia handen eener perfonecle Commisfie.

Eene Misfive van het Intermed'air Adminiftiatisf Beftuur van het voormalig Gewen U recht, dieende vaa beticht, op het Request van de famili; va:> Nas/au lu Lecq, verzogt hebbende om betaling van het verf-heenen qua- aal penfioen: advyfeerende, dat in aanmerking genomen ds oabillykheid, om eene famillie ten kosten van het Volk zo lange te onderhouden, niet langer dan tot April 1.1. te voldoen , en als dan voor het vervolg te doe* ophouden: —— gefteld in handen van het U11 voetend bewind.

Eene Misfive van het Uitvoerend Bewind, houdende verzoek dat deeze Vergadering zoude coöpereeren tot het beraamen van middelen vaa conftrainte voor de onwillige Schippers, welke geprest zyn geworden om da Franfchen te helpen ocderfteunen in de voorg.n-mene landing in Engeland; — gefield in handen eener perfoneelc Commisiie.

Eene Misfive van hetzelve Bewind Declinatoir advyfeerende op net Request van de Huisvrouw van C. Stronk, daar by verzogt hebbeude om abolitie wegens bega ane defertie: — en wordt conform geconcludeerd..

De Stnnayille doet rapport, namens de Peifoaeele Commitfie benoemd op het Request van ?. Wolf'en, gewcezen Collecteur in den Lande van Breda, advyfeerende om tot fchadeloosftelling voor het gemis van zynen post, en uit aanmerking van zyn 39 jaangen dienst hem met een PeBfioen. te b.guaftigen, en hsm ten dien einde aan het Uitvoerend Bewind favorabel voortedraa«j gen : — eu wordt conform geconcludeerd.

FronAoJf Halt voor, om eene Commisiie te benoemen tot het voordellen vao eene Staatswet, ingevolge Arii-j cul 48 der S aaisrsgeiing, vsor de bedeeiing der alge» meen' Armen : — en word; conform g*concludeerd , en de benoeming deezer Commisfie tot morgeu uitge- • field-

Waar na de Vergadcüng gefcaeiden wordt tot morgea ochtend teu xi uuren.

Zitting van Woensdag den 23 Mey 1798»

EERSTE KAMER»

Eene Misfive van, het Adtniniftratief Beftuur van bet voormalig Gewest Friesland, daar by inzend e de en ap* payeertnde een aan hun geprefenteerd Request van Geneverftokers aldaar, houdende klagren en bezwaaren tegen behstingtp ten bunnea opzichte existeerende, ea verzoekend^, aa* dezelve" il g vuige de Staatsregeling mogten opgehe«en wurgen: — aan het Uitvoerend Bemind om co: ii 'eratie.. en advys.

Eeue Mifil'e vau iet Uitvoerend Bewind, daar byin- wadende eene door ban gearresteerde Proclamatie, be-

b*