is toegevoegd aan je favorieten.

Dagverhaal der handelingen van het Vertegenwoordigend [...] Lichaam des Bataafschen volks.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 333 )

voor zo verre zy nog werkeiyk in dienst zyn , daar uit te onttlaan, en voor zo verre zy op de Penfioen lysc geplaatst zyn, hen daar van te royeeren: — en voords orn copy der ingeleverde lyst aan het Uitvoerend Bewind en anti de ComraWii tot de Penfioenen ter hand te ftellen, om by rapporten op de penfioenen uit te brengen , hier op het ï.odige reguard te flaan : — en wordt conform geconcludeerd, en dit befluit als een point van onvérwylie noodzaakelykheid aan de tweeae Kamer ter ianétie gezonden.

Aan de orde van den dag zynde. de derde leezing van het rapport van den Burger Canter P~tS' fehcr, betreklyk het Request van Roelcf S.ope en 'jacobus van den Bosch, alhier, om misdaad van tteltrtie gedetineerd en tot de doodfiraf verooroceld , daar by om brieven van remisfie en Pardon verzogt hebbende, dat de Commisfie dit Request óncerzocht hebbende , van advii'e zoude zyti , dat 1 it verzoek zou kunnen worden geaccordeerd:— en wordt conform geconcludeerd.

Voords aan de orde van den dag zynde de derde leezing van het rapport van de Commisfie tot de Pciifioenen, favorabel advyfeerende, op het Request van den Burger van Helm daar by om continuatie v?n Penfioen verzogt hebbende , en voldaan hebbende aan het Decreet van den 12 Februsry 1. 1 : en wordt coi.form geconclu¬

deerd , en dit befluit ter Sanctie g> zonden aan de tweede Kamer.

Hier na gefcrr'eden de tweede leezingen van het advis van 's Lands Advocaten op het Request van Coei man i — van het rapport by monde van den Burger van Rofevelt Cateau, op het Request van Ary Fisfer en Uugo Visfer; — van hec rappj't door den dtrze'fden Burger uitgebragt op het Request van M. G. Thefink, houdende een gelyk verzoek, welke leezingen afgeloopen zynde, en meer dan vyf Leden geve nden wordende, die eene derde leezing v..-rderden, wordt de derde leezing dier ftukken uitgefteld tot aanftaande Dingsdag.

J. D. van Leeuwen doet het navolgende voorftei:

Burgen Reprefentanten! by Decreet van de Conftitaeerende Vergadering van den 12 Febsuary i. I., waar by de per.floeneü der Militaire Officieren met ultimo Maait gefurcheerd zyn, is aan dezelven overgelaten zig orh de •continuatie, van per fisea binnen de,zes eerfte maarden van d^Jaar, met de nodige vereischtendaar by vermeld, te adresfeeren, (kis tot uhirao juny eerstkomende1,

By toeval, burgers Reprefentanten, is't toegekomen, das voorfï, Decreet van den ia Febtuary door het Uit-.

voerend Bewind der Bataaffche Republiek, eerst On 7 April, en dus weinig minder dan twee maanden daar na, is Kcënaneerd, en vervolgens gepubiicceid.

Ea in dat van de Zwitzerfcae Omcieien van den 30 Maart den 4 April geëmaneerd, is by aouis de termyn van aangifte niet uitgedrukt, maar alleen gtfteld in deeze woorden : binnen een daar toe te bepalen tyd, ea binnen den ge/lelden tyd, zonder dien tyd, gelyk behoord bad , fpeciaal uit te druksen.

Dit een of ander, Burgers Reprefentanten I zal 00H zaak zyn, dat eeuge Gepcnfioneerdeo , voor al die builen 's Lands zyn, voor den rite July aanftaande met alle hunne gertqnireerde Documenten niet zullen gereed zyn en hun aü:es iu orde voor dien tyd niet kunnen inleveren.

Waar door zy, hoe welverdiend, hoe welmeenendzc ook mogen zyn, op eene noodlottige wyze van hunne wettige aaafpraak op.'t penfioen zouden kunnen verdoken worden, ea dat bu1'.ju hun fchuid en toedoen.

Waarom ik vcorftel dea termyn by Decreet van den 12 Febiuary, eerst den 7 April voor de gepenüoneeide Officieren van de Naticruale Aroiée, erioy Decreet van den 20 Maart, voor de u tgewekenen Bataaffche Officieren, mitsgaders dien by Decreet yan den 30 Maait den 4 April geëmaneerd voor de Zwitzers (doen in die Pudieaiie ongenoemd) gefteld, nog voor den tyd tas drie maanden, zo wel voor de gepen doneerden van de Naiionaale Armee, eouitgeweeken Bataaffche, alsZwitzerfche Officieren, en dus tot den i October, te prolongeererr.

En dat de Vergadering ter oorzake, dat de Dog overig zynde tyd door de gewoone lezitgen &c. op dit voorftei zoude geabforbeerd worden , en 't einde daar van naby komt, de onverwylde noodzaaklykheid voor af decreteerende, het belluit hier op te vallen zal gezonden worden aan de tweede Kamer ter fandie, en na dat deze daar op gevolgd zal zyn, aan het Uitvoerend Bewind der Baiaaffcfce Republiek, om het ten fpoedigften te emaneeten, en te doen publicecren.

Submitteerende nogthans öcc.

Be Prefident brengt in omvrage, of de Vergadering zich met het voorftei van den Burger J. D. van Leeuwen kan conformeeren?

Quesnell zegt, dat hy niet ziet waarom de onverwyb! de noodzaakelykheid zou behoeven verklaard ie worden » daar toch de tyd van prolongatie tot op drie Maanden na den laaiften dezer gefteld by het vootftel bepaald wordt.

Rant zegt, dat hy zich met dit voorftei in geenen deele kan contormeeren, maar zich volftrekt tegen beizelve verkiaaren moet , en niet penetreerde welke redeoen deze Vergadering tot eene verdere prolongatie van den termyn zou kunnen hebben..

De .Lempmegx , dit hy zien met het voorftei zeer «vel kan conformeeren , en het met den Burge van Leeuwen daar in eens is, dat geen Decreet kragt van Wet hebben kan , ten zy hetzelve door Publicatie aan den

Vol-