Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 5« )

't voornoemd voormalig Gewest, om daar op te è\-.v.ta van berigt, corfideratien en ad*i«.

Dat Intermediair Admioisnaiief Beflisur, gefeee! onkutdig , zoo hec zelfs zegt, van den aan tn toadragt deertr zaak, requireerde, utn 't best Aan de intentie d,-r Vergadering te kucnen ïoldcrcn, daar toe het berigt van !| Gemeintebefluur da iiad Artihem.

'T we!k, na eaaron-ttent ingenomen te hebben berigt, en verflag dezer zaak, vzn het üfikie Fiscaal, dar zond

aao het In ermtdiair Adminiftrant Beftuur; en dit

zoid hetzelve by Misiive van 16 juny 1.1., ter voldottnrg aan 't Decieet van 2 Mey voorn., aan deze Vergadering, ren fine van bericht, zig verder tx-ufeercnde

' van 't geven van confideratien en advys, in zu^k eeniutiicaat en justicieel point, gelyk dir.

Het geliefde Uheden by decreet vao Hen 19 Juny 1.1. die Miifive van bet latei mediair Admmiftiatiet Beftuur vsn 't voormalig Gewest Gelc'erland , met alle de daaiby gehooiet.de Stukken en byla&en , te ft.-llen in b.3ndcn van Uwe Mede - Leden vap Leeuwen , Costeruf en Blondst , om der Vergadeiing daar omtrend tc dienen v«n confideratien tn advis.

Om aan dezen last »e voldoen, hebben UweGecommi;teerden alle die Snikken en menigvuldige Bylagen

' giëiamineerd en overwogen , en moeten daaromtrend

■ rerr:areueefen.

Dat zoo zy Uliede» , uit-alle dezelve, welket'famen fcyra een halven riem papiers bevaiten, een breedvoerig vertlag tan alle , of maar de meeste, omftandigheden , die in en by deeze zaak hebben p aats gehad, zouden geven , zy daar meede dc Vergadering eenjge uuren lang zcuden moeten ophouden. Dan uwe Cecemmitteerden , naar wier inzien deeie zaak , als zuiver Juüitietl zyrde, van het Departement deezer Vergadcriig, byzonder in dezen Intermediauen tyd , niet ts,.vermeenen zich daat van ie tullen kunnen dispecfeeren, en genoeg te doen, wanneer zy, door een. zoo

''kort mogelyk rerilag der zaaHk in het principale van dien te geven , Uiicden wegens de natuur *andezel»ej;eaoeg-

' taam lu'ien voorgelicht hebtx-n, om te beoor eden, of " ■htt van hui uit te brengen ad vis , wat daar in door dc •

. Vcgadeting te doen ftaat, gegrond zy , dan niet.

Hit is dan .Medeburgers, eWt dc Rtques rant geweest is eet- Medelid van't ftads beftuur tc Arnhem,en behooit heeft *otdt (Commislie van de Fmantie aldaar, aan dewelke mede gïdemanricerd is gewetst de rr. vordering van 'eFouinislesreifteö ié eene geforceerde Ge flbeffing, cn het doen nve betaiit gen , mei o eikg van he Commit-évaü Financie uic het Collegie var Gerreecs ede» aidaaa.

Dit van de~ ftaat vau Ssads Financie reeds in 1796 opening is gevraagd geworden, 't zy dan dat zuks by gelegerheid , dai *er r ieuwe Leden in den Raad waten aïntek^men , u't t M u* gierigntid gefchiede, gelyk de R ■que-s ar'i » o wt- ot , et dit da»r toe redenen war. n, en ?t> • .tsc!> op ae w-t gtgiond is, ge.yk berigt(.<= egt de ucceren.

t met wil) eene opgave lange.- tyd is vertraagt 1 001 zake, dat de Reqaesttant de directie

en Adminiftratie der Financie zonde geweeten hebbed

geheel <>p tich te nemen, en aau zich te trekken, en ror tiet genen van elucidatien omtrent zyne verrigtingea teftsrs dliayeerende was.

Da 'er eindelyk eene Memorie van hem voor den dag gekemer», dccD die zeer fauttcf bevonden is, zodaoig, dat di», terwyl deRequcssrant zich exciteerde , maaralleen te, pro'iüo. eele opening gegeeven te hebben , teroorz & e dai hy zyne jutste aai tekeningen verlegt zoude hebben, en die onder zyne Papier', n geraakt zya, een en andermaal veranderd ts geworden.

Dan dat dc laatfte al ptc* veel beter, maar erger zoude geweest zyn dan de eerfte.

En uit dat alles gegronde Suspic en ortftaan zyc, dit Requesiranr in de Adminirlrasie der F nantie, zoo f.ici trouw/o-ss en snit een doleus opzet, len minden met eens ongeoorloofde nonchalance was te werie gegaan.

Eu hier uit de icden,, om de demarche van arre»t en opgevolgde detentie te^en hem te doen, geprofileerd is — door hem zei «en oug ver.ceerderd, door zich zo veele maanden ichuil en abfent ie houden , en , gelyk by berigt geztgs word , de Jufticie ontlopen te zyn, offchooa hy z.egt die zyne abfeaiie cafueel ge veest te zyn.

Datbo -en al het geavanceerde, die demarche oog racer en meer by beiigtgejusiili:eerd word bier door, dat de Requestrant eenige posten a uitgave zoude gebragt hebben, die hy nimmer betaald zoude hebben-, eo andere waar van hy aan de crediteuren maar de helft zoude betaald en 't overige afgekort hebben, offchoou tegen 't protest dier crediteuren aan; dog tegen welken hy gezegd zoude hebben, dat ander» geene betaling konden erlangen; alt mede, dit ziende daar mede niet uit te kunnen komen, zonvoller, van dien naderhand beduid zoude t ebben, dat hy abuis gehad had, en haar het niet betaalde of afgekorte oog voldaan hebben, en aan andere voorgewend, het vorig betaalde maar geleend te hebben , en nog andere dergelyke zaken, th om dit ééae maar te noemen, dat de quitarcieo, die R. qucstraai na de eerste product e weder na z g genomen had , by de volgende productie veranderd ge vonden wielden, als anders meer.

Waar uit by 't berigt opgemaakt word , dat tegen den Reque«trau< niet flegts plaa>s herbe c<.nt acto der.ftduis.

Waaromtrent nwe G-c monteerden opmerse. , dat dc fomma, welke, ha redres van alle», d, Req <es.r*ut te kort zoude, kosr'.en, niet zo g >eel gr 1 tzou e zyu, of hy was daar voor genpegzaaffi gegoed, teiwyl de abuizen , zoo het enkel abuizen zyn, zulk eene magrigrfom niet zouden bedragen, eo al no5 zouden kunnen geredrtsfeerd worden, by eene finale rekening.

Maar—.zeggen Berigtge vers, -at, daar de Requestrant naar zyne opgaven , zoo zy niet gevigileerd en her o tdekt hadden, zig zguden .verrykt en dus aaa ctimim ptculatus et folfi, om wan zyrei- ^ed n n eed ah Lid var oen K<>ad nog niet eens te ipreken, fchuldig gemaakt hebben, in d.eze zaak voornamelyK te ftade zouden komen da actionet ex crimine ^eculatus et ex crimtne /alA

Ke?

Sluiten