Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kwam , ^it eene. batrskkelyke meerderheid genoegzaam was.,. t*-- ; • • -

Covers vraagt, of men -zich eeniglyk zoude'bepaalen • by de tegenwoordig .zynde Leden, dan wel of men bok die Districten' zoude kunnen benoemen, Welke abiefit waaren. ; ■ .;»

De Prerd nt zegt, dat hy vermeende, dat alle verkeceue] nonrinabel waren , waarom hy dan ouk gezegd li rul uit de benoemde verkorene.

Van Royen zegt, dat de Staatsregeling niet fprak, dat de benoeming by Diflricten zoude gefchieden, en dus de reflectie van den Burger Covers verviel. ■ . .

De Prefident zegt, dat hy vermeende, dat de benoeming uit alle de verkorenen behoorde te geichieden.

Waarna de Vergadering op dusdanig eene wy%t, als boven bepaald is, tot de benoeming over gaat.

Onderwyl men hier mede bezig is, zegt de Prefident , dat, daar deze Algemecne Vergadering niet weder dan heden over een jaar ftond by den ander te komen, hy dus vooriloeg het benoemen eener perlbneele Oommisfie, welke zoude gechargeerd worden met liet refumeeren der Notulen dezer Vergadering dezer Vergadering, en het ontfanjen en registreeren der Geloofsbrieven : — concludeerende conform, en benoemt hier toe de Burgers ' <xe«defr, Hooft, de Leeuw, Stein Parvé en van den Braak.

De Stembillictten opgehaald, door een der Seéretarjsfeh voorgelezen , en het fcrutin geformeerd zynde , blykt het, dat tot Leden, zullende uitmaken de tweede Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks, verkooren ■waren de Burgers

Slf. Siderius. J. J. Hi:her. j. B. Auffmorth. J. S. Wentholt. ji. J. Zubli. ff. H. Siceama. G. J. G. Bacot. E. M. van Beyma. D. C. de Leeuw. C. van Lcnnep. IV. C. de Craane. N. van Foreest. R~. Havens. 7. Bannier. JI. femel

J. van Vredenburg.

D. /Vormer.

P. Baalde.

A. Te)Ier van Hall.

D. Hooft.

y. Ondorp.

C. Fhoren.

y. F. Baasten. F. Covers, y. Busch. y. C, Drnman.

D. Hoitsma. y. Thomas. A. y. Kosters. P- Linthcr-.:.

Da Prefident zegt, dat, daar het werk dezer Vergadering nu volbragt was, hem niets anders over-fchoot, dan dezelve te fluiten.

Verbeek verzoekt, dat de Aanfpraak zoo van den afgetreden Prefident van'liet Intermediair Wetgevend Lichaam, Sis van de tegenswoordige mogten worden gedrukt en in de Notulen gcinfereerd. '

Hoitsma zegt, da; by nog niet genoegzaam bekend zynde met de cynofure dezer Vergadering, niet wist uit welk-een oogpunt men .diergelyke! Aarrfpraakerf beschouwde ; wierden dezelve aangemerkt als de byzondere gevoelens der Spreekers, dan had hy 'er niets tegen , maar was zulks als de gevoelens der Vergadering, dan moest hy 'er zich tegen verzetten.

Govcrs zegt, dathy dit moest rppuyeeren, daar 'erop deze Annfpraaken nog al iets zoude zyn aan te merken, en byaldien men dezelve wilde doen voorkoomen als de gevoelens der Vergadering zelve, hy als dan vermeende, dat dezelve bevooreus ter deliberatie moesten worden gebrngt. '

De Prefident zegt, dat dezelve nimmer waaren befebouwd , als behelzende de gevoelens eener Vergadering, maar wel de uitboezemingen van de Sprekers, dat hy wat hem betrof, liefst vvenschte geëxcufcerd te zyn, dan, zoo echter de meerderheid der Vergadering begeerde , dat dezelve zoude worden gedrukt, hy 'er zich niet tegen

zoude verzetten : concludeercude wyders, om

dezelve als behelzende de gevoelens der byzondere Sprekers, in de Notulen te doen infereeren en drukken.

Waarna de Prefident het Prcfidium nederiegt.

De Leeuw verzoekt het woord, bevorens de Prefident de Vergadering fcheid, en fielt voor, of niet dadelyk van de verkiezingder Leden, zullende uitmaaken de tweede Kamer, een decreet behoorde te worden gecoucheerd, en hun dieworden ter hand gefteld.

De Prefide t zegt, dat, zoo verre als hem bewust was, de Staatsregeling hieromtrend niets" voorfchreef.

De Leeuw zegt, dat daar het een facTaim was, het hem voorkwam dat hier van een Acle behoorde te worden opgemaakt. . , - \ - '

De Prefident zefft, dat hy reeds hadt voorgcfteld, gelyk dan ook. dien conform geconcludeerd was, het benoemen eener Perlbneele Commisfie , ten einde de Notulen van dezen dag te rcfumei ren en te arresteeren, waar in zeer zeker van deeze acte zoude worden gewag gemaakt, daar nu,oflchoon de verdeeling in twee Kamers plaats had , bet eventueel,

c <5; o

Sluiten