Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 37 )

TFentholt lick voor: om'hetzelve te ftelien in handen eener perfoneele Commisfie , om te onderzoeken , of het een poinA van deliberatie dezer Kamer konde uitmaken.

Govers en Huber appuïjeeren dit.

De Prefident brengt by' appel nominal in omvraage, om Commisforiaal te maken, of, en in hoe verre, dit voorfiel een poinct. van deliberatie dezer Kamer konde uitmaken ; — concludeert! conform , wordende daar toe benoemd de Burgers van Lennep, Govers en IVentholt.

. Waarna, de Zitting geadjourneerd wordt tot morgen ten 12 uuren.

E E R S T E K A M E R. Voorzitter: P. L. van de Kasteele.

Frydng. den 3 Augustus 17., 8.

Even voor half tv/naT uuren wordt dc Vergadering geopend. De Notulen gerdumeerd cn gear'resteeerd zynde, zegt de Prefident: dat hy, alvorens tot de loopende zaaken over te gaan, de vryheid zou neemen eenige Commisfiën te benoemen, zullende (trekken, om onderfcheidene Articulen van de Algemecne beginfelen der Staatsregeling, of in werking te brengen, of der Vergadering tc dienen van confideratiën en advies, op hoedanig eene-gepaste en met den aart der zaak meest overéénkomftigc wyze zulks zoude kunnen of behooren plaats te hebbci.

De yergadering dit gengreëerd hebbende, fielt de Prefident voor:

iq. Eene perfoneele Commisfie te benoemen, teneinde der Vergaderiug tc dienen van confideratiën en advies, op-hoedanig eene wyze het 27 Artikel der Algemecne Beginfelen der Staatsregeling, waarby bepaald is, dat alle Burgers ten allen tyden het recht hebben ofo , met uitfluiting van anderen, op hun eigen of gebruikten grond, te firtgen, te Vogelen en te Visfcken, .en welk Artikel het Vertegenwoordigend Lichaam verpiigt is binnen zes Maanden na deszelfs eerllë Zitting in werking te brengen , zoude kunnen geëffectueerd, en daaromtrent het nodige Reglement, zo Mi de Staatsregeling voorfchryft, daargefteld voorden: het welk goedgekeurd zynde tof dieCommisiTe worden benoemd de Burgers Covptrus, Stein Purvè, de Hit, Se'iiinniclpvnnirck en van Galen.

20. Eene LïitfbiflEfeiq Commisfie te ben<jemcn, om te dienen van cojtfideratiëa en advies, op hoedanig £ene wyze

hetArmenbertuur over de geheele Republiek, hetgeen binnen zes maanden na de eerfte Zitting van het Vertegenwoordigend Lichaam op eenen gelyken voet moet gebragt worden , zoude behooren geregeld, en, zo als by de Staatsregeling voorgefchreeven is, geëffectueerd te worden : — de Vergadering hier mede insgelyks genoegen neemende, worden tot die Commisfie benoemd de Burgers Lublhikde Jonge , lerltoyfen, van Haeften, Ockhuizen, C. van Fonts. , Stein Parvé , Cramer , van Tompitttc en Mr. Doelman. ' "

Fan Haeften zegt: ik moet de Prefident in confideratie geven of niet de respectieve Adminiftratieve Beftuuren behoor, den te worden aangefchreeven aan dc Commisfie de noodige elucidatiën en opening tc geeven ,op hoedanig eene wyze die generaale plan zoude kunnan gedirigeerd worden.

, De Prefident zegt: als de Commisfie zul!:.; nodig oordeelt, zal zy d-eswegeus eene nadere propolitie aan de Vergadering kunnen doen.

De Sonnaville zegt: ik meen dat de Commisfie zodanige elucidatiën nodig heeft — geene ?imfchry3;iBg.f!andg. Adminiftrative Belluuren — :c:-.r s-aL- si het Uitvoerend Hiwind behoort gedaan tc woririmc. ten "minitel vermeen ik'-, dat de Staatsregeling zui.e; g.-bicil.

De Prefident gevraagd hebbende , of de Vergadering met deeze benoemde Comnnsfie genoegen neemt: — wordt conform geconcludeerd,

3°. Eene perfoneele Commisfie te benoemen, om te dienen van confideratiën en advies, welke middelen behoorden beraamd te worden, om het 54 Artikel der Algemeene beginzelen van de Staatsregeling, betreklyk de a&haffing der Gilden in werking te brengen: — hier toe geconcludeerd zynde, worden" in die Commisfie benoemd de Burgers Ilartcvelt, van den Braak, Gul jé, van Foreest, Remmers, Gorter en Fe/beek. .9?.'»S*er! usv oae-bïO u'1

Voords worden. geleezen cn in deliberatie gebragt' de volgende Misfivés cn Adresfcn:

Eene Misfive van het Intermediair Uitvoerend Bcvvind , daar by kennis gevinde', dat de volgende Pubiicaüe' Hoer hetzelve was geconcipieerd en afgekondigd:

geltkheid, prtbeid , broederschap \ publicatie.

Het Intermediair Uitvoerend Bewind der sataaffche Republiek, aan de Inge-etcnen van dezelve Republiek, Heil en Brocdeifchap ! doette weten:

Dat het Conftitutioneel Vertegenwoordigend Lichaam des

Bataaffchen Volüs , op den 31 July U !, by den anderen zyn.. de gekoomen , zic>i in twee Kamers , ingevolge de Staatsregeling, heef.- vrdetud.: hebbende de- eerde Kamer tot haaren eerden Prefident verkooren den Pureer

V. L van de KASTEELE. En tot Secretaris, ccr.eiuirecrd den Burger. J II. FLOH.

Terwyl de t.ve-cdc Kamer tot eciften PKfi&fft beeft veriooren, Burger,

Si 3 B, C.

Sluiten