is toegevoegd aan uw favorieten.

Dagverhaal der handelingen van het Vertegenwoordigend [...] Lichaam des Bataafschen volks.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEL T X HEID, ? R T H E I D , BROEDERSCHAP.

DAGVEiL.HAAI*

der handelingen van het

VERTEGENWOORDIGEND LICHAAM des' bataafschen volks.

N°. 141. Zitting van Donderdag den 6, en Vrydag d+n ? September 17.,8".

EERSTE KAMER. Voorzitter: M. C. van Hall. Vervolg van Donderdag , den t September 1798.

Burger Werner produceert het Rapport door hem op gisteren uitgebragt, naar den toen verklaarden geest der Vergadering veranderd, (lellende daar by het navolgend in dien geest geconcipieerd befluit voor :

De eerfte Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaflchen Volks, gehoord hebbende het Rapport eener perfoneele Commisfie van het Uitvoerend Bewind der Bataaffehe Republiek, houdende, ingevolge van, «n ter voldoeniug aan het befluit deezer Kamer van den 17 Augustus 1. I., deszelfs confideratien en advies op eene Misfive van het Adminiftratief Beftuur van het voormaalig Gewest Utrecht, daar by verzoekende gcëlucideerd te mogen worden , of de by Art. 175 en 176. der Staatsregeling voorgefchreeven opgave der huisfelyke Departementale Kosten voor ieder Departement, ook nu reeds plaats hebben moet, vóór dat de Organiiatie der Departementen is gefchied? — En, zo ja: wat men door Departementale kosten te verftaan hebbe?

En overweegende, dat het Uitvoerend Bewind der Bataaffehe Republiek, ingevolge Art, 214. van de Staatsre. geling, verplicht en gehouden is, om, in den aanvang der maand , Octobervan ieder Jaar, aan het Vertegenwoordigend Lighaam in te zenden eene algemeene begrooting van alle zodanige Sommen, ais het zelve oordeelt* dat

il. o EK Lj

voor het volgend Jaar ten dienste der Republiek zullen vereischt worden; met byvoeging der byzondere begtootingen van de Departementaale Beftuuren, daar toe betrekkelyk, en het mitsdien evident is , dat hier aan, zoveel doenhk, reu fpoedigiten worde voldaan.

Perfiileert dienvolgens by haar op gisteren genomeit belluit; dat ten deezeti beftaat onverwylde noodzaaklykheid.

Befluit vvyders, dat de Adminiftrative Beftuuren der voormaalige Gewesten , en ieder van dezelve refpeéiivelyk, zullen worden aangefchrevcn en gelast, om ten allerfpoedigften en binnen den tyd, door het Uitvoerend Bewind verder te bepaaien, aan hetzelve Uitvoerend Bewind in te zenden eene fpecifique en behoorlyk gemotiveerde begrooting der huishoudelyke kosten van hun voormalig Ge» west, daar onder begrepen.

De Renten en Intresten van alle Capitaalen, ten taste van hun voormalig Gewestlopende; voorts alteTractemeuten, Penfioenen en fubfidien, zoo ordinaire als extraordinaire , de reparatien van 's Lands Gebouwen., het onderhoud van Dyken en Wegen, en in 't generaal, alle die Laten en Uitgaven , welke uit de Kasfen der voormalige Gewesten wierden betaald, en als nog afgezonderd van de algemeene Staats-Uitgaven geconfidereerd geworden.

En zal dit Befluit onverwyld en zonder refumtie, tet bekragtiging worden gezonden aan de tweede Kamer,

Van Reyen rapporteert, namens de Commisfie tot onderzoek der Credentiaalen , op de verkiezingen in de. Diltricten Wolvega en Grave gefchied, op de Burgers Fr. Hettema en ff. A. Krirger:

Daarby advifeerende, dat de gemelde verkiezingen allezins naar behooren gefchied, en de Geloofsbrieven in orde •bevonden zynde, het Uitvoerend Bewind behoorde te worden jrelast, dezelve de nodige aamchrvving te doen, ttja L 1 1 ziek