is toegevoegd aan uw favorieten.

Dagverhaal der handelingen van het Vertegenwoordigend [...] Lichaam des Bataafschen volks.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

™ * »*« ProP»««e='D'RgSd.g hiertoe

. Be Pejideirt (lek voor de Propöfnie tot Woens-

* *dvis »e houden: — en eoncludeetf aizoo.

Lfi^ffi** d0St ra'nPort5 t^ voldoening aan fefe* den 3 deezer namens deCommisri. , . welker randen gefteld is eene Misfive van bet Uitvoerend Bewind, houdende verzoek dein. » 'ieezer S ergadering te mogen weeten , op

Vnnni«,WyZC n'1 ^,™ ' VÖn'rt,iïl ^ Mliïtairé

\ onnislen zullen worden geviftvrd :

-JE?,1** r!V*en P°lnt-vn"- onvewyW noodzaaklykheid JZt^f f"" ^'cept-Beiktit, ^rby het üitvoe;! iy^Vind/. 1 wordeu geautborifecr^'sLands Advocaten te verzoekon, pnr, hangende dè deiiberatien van het Vertegenwoordi^ud Uchaani over de Militaire fntfMtóleï alle Vonmsfen door de («Üïtaire Krvgsranden fetgeferW ; ,.en , te rp- o, ra^b?ertn , en wel op, dien zeiven voet, . lllMt^SV^^ tevoren, dooïhe I

£S£. ? ; ?l ÖC ^'Seffl-'eneznakcu van het Óondgenootfelmp te Lande pWg togefchieden; !

U"gifl>r00kea' m h« g&?* even Ëew.g ] deSfl MvT" rrap0''ccr;' deeze z:uk tot morgen te hou- 1 . «w few» ze«x: wanner !,« hy <»e tweede is tcftUfe J

- retringa zegt: dat zoodanige.informatien niet Ie°aal se- ti

'T^Sn^°Ch dïnr-hr6t nrtiedei Zm1m 7-yn> imponeert . -i.y^ffl«:tRapB<3rt toufaandagofDingsdag in advis te houden. K

I): PrcC-Ln t proponeert, het Rapport tot Dines- I .-3sg • aaiwhande in advis te houden, wanneer Vergadering over dit point nader haare geelasten k< «an laaten gaan. &

#m Leyden zegt: myn opinie is, dat hier op geen be- u fluit kan vallen, ten zy men deswegens door herUitvoerend Bewind zelve is geïnformeerd.

_nBii Pref.ltm proponeert: wat' de Militaire ter ch Zee bctrei:,des.wegens eene nadere voordragt van het gei Uitvoerend. Bewind af te wagren : — en concludeert voorejs conform - het Rapport : cn zal Ha hetzelve, aan. de tweede .Kamer.ter fenetie warden kei toegezonden. . ■ ' , ' ' m-

Tlief na w.rdt r]'é''.Vergadering eeadiour'neerd J'61 tol morgen pcnïêiw ten 30 nu .en preciess.

C 45* )

TWEEDE KAMER.

Voorzitter: C. van L e n n e p.

Deuderdag den 6 September 1798.

De Vergadering een quartier na twaalf uuren 1 [eopend zy„de, worden de Notulen gereWd n conform gearresteerd. er"

Hierna worden de volgende (lukken eeleezen a in deliberatie gebragt. geieezen,

Een Extraft uit de Registers der Befluiten van de eerfte E\rf(me£-WrkiMring Va" —^wyld noodza£ kheidter bekragtiging voorftellende een befluit, dm et»

ordragt van het Uitvoerend Bewind , by Misfive °ed'??n? "mister Plenipotentiaris van het HofStrJlSe.,'

BoPekën 2S t0£ de" inV™ ™ HS

?fcr^S ~ ' en wordt de onverwylde nood-

ake ykheid, zo wel als het befluit zelve bekragtfgd en een Decreet geconverteerd, zonder refumtie. * S

,m 1'SSu "l'; de Wters der Befluiten vandeeerfle i" er , daarby met verklaaring van onverwylde uoodz S ykheid ter bekragtiging voorftellende een befluh om voordragt van het Uitvoerend Bewind, aan den DeSe„ Minister te accordeeren den .uitvoer eene fomma ƒ 3000 aan hem door de Commislie -van St permtenbe-taah : ~ en wordt de verklaaring van onverIele noodzakelykheid, benevens het befluit zelve bekrag-

Een Extract, uit de Registers der Befluiten van de eerfte tner, daaroy na voorat plaats gehad hebbende drie leenUr,.ter bekragtiging vpurliellende het befluit conform . .lapport van den Burgei vatr Feretst wtgebragt, rela-

het Nttionaal verwarren der Provifioneefe Belèenban1, m ons Dagverhaal van den 22 Augustus'1. I. teviüden. Oe P,efd at ftelt voor, de tweede leezing van

rapport te doen plaats hebben op aanftaande icnsdag.

////^•/• proponeert, om dit befluit te ftellen in handen ^rPerioneele Commisfie: - en word: conform «conleerd , en worden tot die Cmmisfie benoemd de burvan Beyma, Siccama en fFoFmèh ' en Request van Anthony Brons, geboortig van den g, en th-ms te Dordrecht woonichtig, daartby verzoe le om met den post vnn bö'odfclfeftervah Staat, Kalewanrder ofbodebegunïïgd te worden : _ waari jev.'oone Decreet is gevrhe.-..

^atrde orde van den dag zjnde de tweede lee-

ï. Van