Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 523 )

noodzakelykheid te bekragtigen: ■ en wordi

conform geconcludeerd.

Hier na proponeert de Prefident,om het befiuil zelve te fanctioneeren.

_ Van Lennep zegt: Ja een zaak van dit gewigt geloof ik «iet dat van deeze Vergadeiing gevergd kan worden, dade lyk tot de deliberatien over te gaan: ik zou dus aan de Vergadering proponeereii, ora hetzelve twee dagen in adVies te houden

De Prefident vraagt, of de Vergadering dan kan goedvinden om de deliberatien over dit befluit tot Saturdag of dingsdag uitteftellen.

Van Beyma zegt:

Burger Prriident! Burgers Reprefentanten! Ik zonde s.'et alleen ir ftemmen met die Leden , welke dit ftuk eenige dagen in advies begeeren te houden, maar zelf mfteeren, dat het Commisforiaal gemaakt wierd; ik fehroom ioch ora toe te treeden tot zulke maatregulen, als ik in overweeging neem, • dat welli^t de meeste Overtredingen zyn tce te fchryven aan •de duis'.erheid en onverftaanbaarheid van de Wet zelve,gelyk zoo veele explicaties, opvattingen en verleende uitftèllenmy recht geeven om te gelooven, en te meer kan ik niet zonder 'tegenzin myn toeftemroing geven, wanneer ik my herinner dat 'er by Publicatie van den 5 December 1797. ook belopen aan de Natie t,edaan, ook verpligtingen voor het Gouvernement jiiens dezelve zyn daargefte'd, z u:der dat hec aan ons, aan my «ltbans, bekend is of en ir. hoe verre aan dezelve voldaan is of word; — dan , Burgers Reprefentanten, deeze en alle andere confideratien moeren ijaar myn inzien wyken voor de presfante nood , in welke zig bet Vaderland bevind, ik twyfel niet , of gy allen zyt nevens my van het dadelyk geldsgebrek zo wel overtuigd , dat wy in deeze zaak misfen die tyd en onbelemmerde vryheid van delibereeien, welke ons regtmatig toekeomt, en de Natie, des boude ik my verzekerd wil, dtt< wy hebben zouden ; ik tenminften verklaar rondelyk in geene weigering van fanctie te durven komen, en dierhalve» alle uitftel voor nutteloos en fchadelyk aan te zien.

Ondorp zegt: ik zou my met het gevoelen van denlaatften Spreker zeer wel kunnen vereenigen: om 'namelyk dit befluit der eerste Kamer commisforiaal te maaken: doch wat aanbelangt de prolongatie van den tyd tot den 16 October aanftaande, dunkt my dat het best zoude zyn, om daar dien term haast geëxpireerd zal zyn, en het voor de Ingezetenen ook van het hoogfte belang is, te *eeten of tot die voorgeftelde prolongatie by deeze Kamer geconclucludeerd wordt, dit gedeelte van het befluit der eerfte Kamer te fanctioneeren, en dan het andere gedeelte van het befluit, zo als de Burger vanBeytna heeft voorgefteld , Commisforiaal maaken.

Zommige Leden appuyeeren dit

Linthorst zegt: ik zou my met dit gevoelen wel kunnen vereenigen, was het niet dat ik zwarigheid maakte om een gedeelte van een befluit ons ter fanctie toegezonden te be kragtigen: ik geloof dat wy volgends de Staauregeling ver-

pligt zyn een befluit, ons ter bekragtiging toegezonden, in zyn geheel zo als het ligt, te moeten bekragtigen, en hetzelve niet uit zyn geheel moeten rukken, door een gedeelte te fanctioneeren en het andere in advies te houden.

Ondorp zegt: deeze reflexie zou van kragt zyn , indien het zelfde be fluit was, waaromtrent dit plaats hadt, maar het extraét dst ons wordt toegezonden , behelst twee onderfcheidene bi fluiten, het eene relatief de prolongatie der betaaling van den termyn in de beffing van 8 pCt. , en de tweede relatief de wyze van onderzoek : fchoon nu die twee btfleiren op hetzelfde papier ftaan, zyn en blyven het toch echter twee befluiten over twee ondejfcheidene ziaken; geen een vsn dezelve wordt uit zyn geheel gerukt: indien de eerfte Kamer hadt kunnen goedvinden deeze twee befluiten ons elk op een afzonderlyk pjpier toe te zenden , zou de Vergadering Immers greüe zwarigheid maaken , het eene in advis te houden, en het andere te fanctioneeren : — :k betuig dus hier in die zwaarigheid, welke de Burger Lint/torst geopperd heefr, niet te vinden.

Drumans zegt: de zwarigheid van den Burger Linthorst is zeer gegrond : Artikel 31 Reglement B. zegtduidelyk: „ de tweede Kamer bekragtigt of verwerpt nimmer een byzonder Artikel van het voorgeftelde befluit: hoewel nu de Burger Ondorp daar in rechtheeft, dat het befluit der eerfte Kamer over twee onderfcheiden zaken rouleert" , zal men echter niet kunnen ontkennen , dat het één befluit is, flechts zo veele Artikelen behelzende; en dus zou ik mede zeer veel zwarigheid maaken om dit ééne gede'elte relatief de prolongatie te bekragtigen , eu het andere in advis te houden.

Linthort zegt: is die prolongatie dan reeds zo ver verloo. pen, dat ook dit ftuk niet te gelyk met het andere zou kunnen afgedaan worden f het komt my voor, dat dit twee dagen of zo lang in advis te houden, dat het ander gedeelte zal worden gefanctioneerd, zo veel nadeel niet doen zal.

De Prefident zegt: indien 'er dan niemand der Leden meer tegen heeft, zal ik proponeeren om het befluit in zyn geheel zo als liet ligt tot Saturdag aanftaande in advis te houden, en het inmiddels op het Bureau voorteleggen: — en wordt conform geconcludeerd.

Aan de orde van den dag zynde de tweede lezing van het befluit der eerfte Kamer, reTatief de Nationaal verklaaring der Provinciaale Beleenbanken, wordt de derde lezing daar van bepaald op vrydag den 21 dezer.

Aan de orde van den dag zynde de derde lezin^ van het Extract-Befluit der eerfte Kamer, relatief liet Request vmjan Barlzen Gerritje Dikkeboen , tendeerende , om met elkander een wettig Huwelyk lan te gaan, wordt dit befluit gefanctioneerd. *

Aan de de orde van den das; zynde de derde leting van een befluit der eerfte Kamer, relatief het jverneemen van het Kerkgebouw der Janfenisten op Vvva l

Sluiten