Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 240 )

die lijst- van befchuldingen wierd. tm hand gefielt. Want ik zag terdond dat die befchuldingen vcor, 't grootffce ge. dcelte getrokken waren uit het febeJ den de Berigt over den. ftaat en voort, gang der Janfenisterij in Holland. Ei: als of dit eerlooze fchrift een onfeilj baar gezag had , wierd het mij kwa. lijk genoom en , dat ik al lang geïeeri den had durven verzekeren , dat 'i| gemelde fchrift met de waarheid ftrij* dig was" (.%

Daar die lijst van befcbuldigpunteil voornamelijk deunde op verklaringen] en getuigenisfen, die veele Perfoonen j gelijk daarin verzeekcrt wierd, zou-i den gegeeven hebben , „daarom zegt] zijn Hoogwaarde , urn aan 't bevel van' 'er op te antwoorden netter en vollediger te kunnen voldoen , heb ik den}

van dezelve maandjunij-dit volgenaf. de aan den Paus eerbiedig verzogt:" daar 't ter wederleg^ingc van die befchuldingen en om mijne ónfchuld en"j die mijner Geestlijkheid aan te toonen , niet genoeg is de Artikels dier befchuldingen in fchrift te hebben ,[ maar mij ook de Copij dier getuige-»

nisJ

(*) Ibid, pag, 14 et 15.

Sluiten