Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

33°" de vryheid.

„ gevallen, en goedgevonden UEd.op het krach„ tigfle te verzoeken en te recommandeeren , „ gemelden Heere met de vaceerende Vroed„ fchaps-plaats te voorzien, en denzelven op de „ nominatie tot Burgemeester te Hellen , door „ welke fchikkingen ÜEd. ons niet alleen zult „ verplichten, maar wy ook volkomen vertrou„ wen dat wy uwe Stad een nuttig en aan UEd. » een aangenaam Lid in de Regeering door » dezen aanbevelen , en welke Heer wy ons „ dus verzekeren dat UEd. en de Heeren Ra„ den der Vroedfchap by voorkomende gele„ genheid zullen willen confidereeren , als een „ perfoon die door zyne goede direétie zal trag„ ten mede te werken tot nut van uwe Stad „ en die ook in 't byzonder van onze welmee„ ning in zaaken, de Regeering van uwe Stad

„ betreffende , geïnformeerd zal zyn."

Ziet daar, dit zyn de redenen en motiven tot de voordracht van gedachten Heere aan den Magiflraat van Leeuwaarden , als hunnen Mederegent; dan indien wy met bescheidenheid ons

oordeel daar over mogen vellen, kunnen we niet ontdekken , dat 'er een eenige van zyne Hoogheid is opgegeeven , welke deezen Heer preferabel maakte, boven andere brave Burgers en Ingezetenen dier Stad, die zeer gefchikt waren geweest om deeze waardigheden te bekleeden. , Voor eerst hoe zeer ieder een

weet

Sluiten