Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten en fteenen: en ik kan u verzekeren, dat hunne taal leerryker is dan dier dikke boekdeelen, welke men over de eene en anderen gefchreeven heeft. Zal ik u niet iets vertellen van deeze gefprekken?

De keten van bergen, welke, door Thuringen, Fulda, en Wetterau, tot aan den Ryn toe voortloopt, eindigt boven Bon in het zogenoemde Zevengebergte, dat zyne veele hooge fpitfen en toppen pragtig om hoog heft, en, met dezelve, zyne verfcheidenheden van Graniet, Gneis en Porphyr - klompen, op welke, hier en daar, andere Kei- en leemagtige als ook Bitterzoutaardige zamenmengfels liggen, naamlyk Kiezelfchiefer, Homfchiefer en Bafalt; behalven de tusfchen in liggende byfoorten van gefteente, die hunne onderfcheidene tekening verfchuldigt zyn aan de byzondere betrekking 'hunner deelen. De zuidelyke arm van het Hesfen gebergte gaat door tot over den Ryn, en vereenigt zich met de Fogefifchen keten. Van Bingen tot Bon bevatten zy Kley- en Kiezelfchiefer, onderling zeer verfchillende in zamenvoeging, hardheid, koleur en mengfel: op deezen treft men, zomwylen, groote laagen van Zandfteen aan. In het algemeen is de ftrekking dier laagen van het oost naa het west, en zy fchieten na beneden in de diepte, met

een

Sluiten