is toegevoegd aan uw favorieten.

Charakterkunde der vaderlandsche geschiedenisse.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

n. Boek. VI. Hoofdsi

Ada het HachtolTer van haars Moeders Suatzugt.

(♦) Amonym de Rel. Tra}, p. 12. Lamberti Parv. Cuiilin. Reiner, a 1218. p. Cs,

242 CHARACTERKUNDE der

bragt, niet vergeeten hebben, haar en haare Dogter Ada van allen bewind ontzetten.

Ada, in den eerden bloei haars leevens, fchoon van gelaad, welgemaakt van leest, de jaaren van Huwbaarheid even bereikt hebbende, ftrekt ten ongelukkigen Slachtoffer van 's Moeders Staatzugt. Zy wordt met veele Edelen des Lands te raade deeze beminnelyke Dogter int te trouwen, aan Lodewyk, Graave van Loon, wien 't aan geen perfoonlyke verdienden mangelde: immers vinden wy hem befchreeven, als jong, dapper, wel tertaale, in braafheid uitdeekend (*). 't Ontbrak hem niet aan luister van geboorte; doch de doortrapte Aleide wist, dat zyn vermogen te gering was, om zich boven haar te verheffen : daarenboven zou het gefchenk van zulk eene Dogter, met het Graaflyk bewind van Holland, hem aan haar ten hoogden verpligten , en zy, tcrwyl de jeugdige Gelieven zich in minvermaaken baadden , den teugel des gebieds in eige hand houden. — Geen wonder, dat de Graaf van Loon zich van deeze Egtvcrbintenisfe alles beloofde, op 't vermaan zyner aandaande Moeder , ftil na Holhmd kwam, en zich niet verre van Dordrecht onthield, om by de hand te weezen ,

zo