Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 MIJN TEGENWOORDIG

gevallen, die betrekking hadden op het lot van 't Vaderland.

Het wantrouwen, welk eenigen der officieren in de foldaaten fielden, had dezelven, op den 20 Junij, in hunne cazernen doen blijven. Twee of drie dagen naderhand echter, kwamen zij bij ganfche troepen van honderden teffens in het Koninglijk Paleis, gaande twee aan twee, maar zonder wapens, om, fchoon wat laater, deel aan de algemeene vreugd te neemen ; terwijl zij van alle kanten door het volk toegejuicht, deftig onthaald en rijklijk befchonken werden, dat van hunne zijde met een luidrugtig vreugdegeroep van: lang' leeve de natie! beantwoord werd; waarnaar zij in dezelfde order en vreedzaamheid weder te rug keerden.

Alle de Troepen, die in Parijs kwamen, werden op dezelfde wijze ontvangen. Men overlaadde hen met de hartlijkste blijken van broederliefde en weldaadigheid. Men vroeg hen, of zij den afgrijslijken moed zouden bezitten, om hunne handen in het onfchuldig bloed hunner medeburgers te wasfchen? om hunne vrienden, hunne broeders te vermoorden? om de werktuigen te worden der dwing, landij van eenige despooten, die hen, ter belooning hunner, dienden, met verachting en flagen zouden begroeten? — Op deeze en dergelijke vraagen was het antwoord der krijgsluiden fteeds met de innigfle verrukking: lang leeve de-Natiet ■ ■'

Ver-

Sluiten