Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VADERLAND. W

fche Conftitutie gezegd, om alle onbevooroordeelden en Menschlievenden te doen be, grijpen, dat zij de beste is, die nog immer aan eenig Volk is gegeeven geworden.

De Conftitutioneele Chartre werd op den 3 September den Koning aangebooden; deeze aanbieding ging met eene daarbij pasfende plegtigheid gepaard. De talrijke deputatie, die dezelve moest overgeeven, werd, met de grootfte ftaatfie, in het binnenfte van het Koninglijk Kafteel ontfangen. De Heer Thouret deed het woord bij de overgifte van de Chartre aan den Koning.

Sire' zei hij: de Reprefentanten des Volks komen, uit naam der Nationale Ver, cradering, aan uwe Majefteit, de Conftitutio, nele Adte ter aanneeming aanbieden: die A&e welke de onvervreemdbaar rechten des Franfchen Volks heiligt en vastftelc; die de weezenlijke waardigheid van uwen Troon handhaaft, en de beftuuring des Rijks verbe. tert en herfchept. Wij onderwerpen dezelve aan uwe ongedwonge en vrijwillige aannee-

mlDe Koning antwoordde daarop: „ Mijne, Heeren' Ik zal de Aéte, die de Nationale Vergadering u gelast heeft mij aan te b.e. den met alle naauwkeurigheid overzien. Zo fpoe'dig als het gewigt der zaak toelaat, zal ik haar mijne meening te kennen geeven. Ik heb mij bepaald, om te Parijs te blijven,, en zal aan den Commandant Generaal der.

Sluiten