Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(«)

irenfchen tot deugd opteleiden, is eene geheel andere , en, in yus oordeels , veel gemaklyker taak , dan om verbasterden, aan de gewoonte van zondigen verflaafden , tot de deugd terugtebrengen. Dat eene verftandige ftaatsinriebting, in eene zeer aanmerklyke maate, op dit oogmerk werken kan, is ontegenlpreeklyk, ten zy men alle onderfcheid tusfehen goede en ïlegtc regeeringvormen wilweg redenecren: dan, wie is in Haat, te bereekerren, hoeveel de toedragt van ongunstige omftandigheden, die eene grondige hervorming onmooglyk maaken , zelfs niet vermag, om een gewenscht gevolg te verhinderen ? Dat bier volgende tyden beflisfen! Zy zullen den braaven regtvaardigen , die, wanneer hy zich buiten Haat bevindt, het beste te bezigen , dan nog den moed behoudt, om uit het min goede het 'beste optefpooreti en is bevelen.

Indien de Stad Aken het voorgeflagen planhaarer Coaftitutie aanneemt, zal zy, in de gemagtigden uit de Durgery, het bolwerkhaarer burgerlyke vryheid vinden. Deze middenperfoonen tusfehen het Volk en de wetgevende Magt aanteftcllen , die het belang des cerften tegen alle onderdrukking befchermen , en te gelyk de ontydige uïtbarftingen van een vryheid-vuur, dat zelden paaien kent, door hunne achtbaarheid en deugd zouden wceren ; dit middel, hoe blykbaar cn voldocnend

op

Sluiten