is toegevoegd aan uw favorieten.

Reisen van George Forster, in den jaare MDCCXC.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( *3 )

en bevooroordeeld acht? Zal zy niet, wanneer hy aan de andere party het middel van bedwang veroorloft, elke pooging, om haar te dwingen, voor eene ongeoorlofde gewelddadigheid uitkryten? Waar blyft als dan de beflisfing? Is het dan genoeg, dat de eene party talryker en ftefker is, om alle waarfchynlykheid voor zich te hebben, dat het recht op haare zyde zy? Is het, by voorbeeld, in het geval van Luik ,■ genoeg, dat eene geheele Natie tegen één menfeh ten ftryde trekt, om te bewyzen, dat hy waarlyk ongelyk heeft ? Of is 't niet meermalen heC geval, waarby wysgeer en gefchiedfehryver met den Dichter moeten uitroepen:

ViBrix causfa Diis placuit, fed vicla Catoni .' (*)

Is 'er, in het algemeen , nog een ander onbedrieglyk kenmerk van een billyk recht, als de vrywillige erkendtenis van hem zelf, tegen wien men zulks handhaaft? Zie daar, dan, het groot, het hemelsbreed onderfcheid tusfehen de onvoorwaardlyke ftellingen eener befpiegelende wetenfchap, en haarer toepasfing op het daad

(*) De, door het noodht begunftigde, party had den fegtfehapenen ten vijand'. .

F a