is toegevoegd aan uw favorieten.

Verward Nederland; of, Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, van den jaare MDCCLXXX-MDCCLXXXVII.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ii. Apdeelinö.

van verbindtenis. tl

de andere onderfcheiden; deeze werd in de nieuwspapieren bekend gemaakt: ik wil den hoofdinhoud Van beiden mededeelen: de eerfte die eene geheel nieuwe Regeeringsform in de zeven vereenigde Nederlanden wilde invoeren , verdient waarlijk niet, dat ze aan de nakomelingfchap worde medegedeeld; doch zij kan tot een bewijs dienen, hoe onrechtmaatig eenige tijdgenooten van willem den goeden, met hem geleefd hebben: hier is dan het Plan eener vergadering van Vaderlandfche Regenten , tot een richtfnoer voor hun, welke de ASte van Vsrbindtenis ondertekend hebben.

articul I.

Alle de geenen, welke zig tot de Acte van Verbindtenis gevoegd hebben , zijn verpligt de volgende pointen te ondertekenen, zullende in geval van weigering, de zodanigen, door de Vergadering van Vaderlandfche Regenten aangemerkt worden, als de Acte van Verbindtenis niet te hebben ondertekend: deezen zullen ook van alle commisfiën en deputatiën, als ook van alle directiën der Vergadering van Vaderlandfche Regenten zijn uitgeflooten.

F 3