Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6 VOORBERICHT.

na/laan. Van myn goede trouw, als ik anderen doe /preken, verzekering te geven , acht ik geheel onnoodig.

Ik heb nu myn naam nocb voegzaam kunnen noch willen verzwygen , hoe genegen ik in zeker opzicht ook daar Ue ware ; dan in een ander opzicht zyn my naamlooss fcbriften ook niet welgevallig; echter gelden by my de redeTien, door den grooten Tiugland, tot verdadiging van een zyner naamlooze ge fcbriften , ten Jare 1616 reeds aange. voerd: „ De kennis van den naam en geit immers niet „ tot de zake die men voor beeft; dat men ze weet kan „ «iet vorderen tot wederlegging van iemands redenen, „ en dat men ze niet weet kan niet hinderijk wezen. De „ naam kan de redenen noch verflerken, noch verzwak„ ken. Ja ingevalle de kennisje van de naam iet doet „ tot de zake, zo is te achten dat ze meer fchade doet „ danprofyt. Want men ziet dat een zake, alleen uit „ de naam des genen die ze voordraagt, of hoog geacht, » of zeer gelaakt wordt, na dat hy of in achtinge, of in „ veracbtinge by ons is: en dat de boeken alleen uit de na. „ men der Autbeuren, of gelezen , of uit de hand gewor„ pen worden."

Bebalven voor de tweegeheele flukken, bladz oS-ior<?« 199-245 medegedeeld, heb ikmynen boezemvriend den Heer J. C. Mohr te danken voor verfcheiden byvoegzelen en verbeterende aanmerkingen. Had 'er iemand belang in ik zou die, zoo veel dat mogelyk ware, aanwyzen. tVas 'er eer door dit werk te behaalen, broederlyk zou ik die met hem willen deelen; dan, zal dit ook het lot myner fVolke ondergaan, al de oneere die men V aan zal doen veem ik alleen op my.

Myne Broeders, die door den gloed van myn Wolke in hitte ontjloken zyn, kunnen hm' fmaad omtrend my niet

ver-

Sluiten