Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EERSTE BRIEF.

muntende Godsgeleerden , tot dezen dag, dat die recht hervormde Mannen, 't gemelde Leerftuk, zo als het in onze formulieren geleerd is, en naar die formulieren, in de Hervormde Kerk, moet worden geleerd, geleerd hebben. Alle deze Mannen worfen met hunne namen genoemd, en de plaatzen uit hunne werken aangewezen. Gemelde Hervormers en Leeraars, fpreekende in de wolken van getuigen , beroepen zich op een zeer groot aantal Bybelplaatzen, verldaaren of bevestigen daar door die Leer , welke elk die Gereformeerd wil heeten, als de Leer der Waarheid moet erkennen.

De Verzamelaars en Uitgevers der Wolken van getuigen, hebben alle hunne getuigen en getuigen.sfen, gefttld tegen een Boek, onder den tytel van Zedige Bedenkingen enz. uitgegeven. Een Boek waar in het Leerftuk der Godlyke roeping in het Euangelie , zo als dat van de eerfte tyden af, op grond van Gods woord, in de Hervormde Kerk geleerd is, niet alleen als eene nieuwe Leer wordt Uitgemaakt en verguisd, maar waar in het zelve Leerftuk, zo als het in onze formulieren geleerd wordt, is beftreeden , op dat ik niet zegge geloochend, in zo verre die roeping tot Zondaars in hunnen natuurftaat komt, — Derhalven uwe gezegden: die wolken zyn geen wolken, 7y vertoonen zich niet zichtbaar enz. achte ik hoogstbeledigend, zo voor de waarachtige Leer der Hervormde Kerk, als voor de breede ry der Hoogleeraaren en Leeraaren , daar in aangehaald, welke het zelve met de duidelykfte en klaarde woorden geleeraard hebben.

Ik kan niet zien dat gy hier op uitvlugten zult kunnen maken, 't Gene ik op myne vierde (telling vervolgends zal zeggen, zal het bavenftsande nog bevestigen, en u, zo ik hoop, nog meer befchaamen en overtuigen. Dan vooraf bepaal ik my tot myn derde Stuk, het is:

B 3 C

Sluiten