Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^34

TWEEDE BRIEF.

den eertitel van nieuw hervormde verlichte Schriftver: klaarders bekroond, zoo dwaas geweest zy van zulk eene verklaaring over die gelyfienis te geven: en tot zco lang kan ik vol/taan te zeggen: Gy hebt met een man van ftroo dapper gevochten en hem nedergeveld.

De groote vraag blyft zekerlyk: Wat hebben we te verflaan door de Biuiloft en het aanzitten aan dezelve? - Gy zegt: Wy verflaan daar door: het daadlyk deelgenootfchap door 't geloof, aan de door Christus voor zyn Volk verworvene Goederen des Eeuwigen Verbonds. — Neen Broeder \ zoo onoordeelkundig zyn de ruime Euangeliepredikers en hunne navolgers niet: — het behoeven geen der kundigflcn te zyn , die zoo klaar als gy het gevolg zouden doorzien, dat de Gast ponder bruilofts-kleed dan een begenadigde zyn moest, en dus hier een geheele en eindelyke afval der heiligen zou geleerd worden. — Dus hebt gy, om die opvatting tegen hun te wederleggen, 4 bladzyden (43 tot 46) te vergeefs befleed. — Ja, de bruiloft met de daar op gedisehte fpyze en drank, zyn de goederen des Eeuwigen Verbonds, door Christus voor zyn Volk verworven. — Maar dan is de nodiging daar toe, de aanbieding dezer goederen aan zondaren; en het aanzitten, aangemerkt als verzeld met een dadelyk en blyvend'^of van 't opgedischte , het daadlyk deelgenootfchap der geloovigen aan die goederen. -- Zoo wordt ook in de plaats Matth. Vlll: 11, 12. op welke gy u beroept, het genot onder 't aanzitten begrepen, in tegenftelling van de kinderen des Koningryks, die buiten geworpen zouden worden even als hier de gast zonder bruilofts - kleed. — In hoe ver die nu mede aanzat zal flraks blyken.

Doch eer ik daar toe overga , dien ik vooraf te vraagen: Wat is dan uwe verklaaring van die Parabel ? - Ik weet het

niet:

Sluiten