Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A8<5 FREDRIK SCHENK, Bisfchop van Utrecht.

i, de voorfz. vrouwsperfoonen geaccordeerd en dezelve toe„ gedaan 2088. guldeus, ora dezelve aan lijfrenten te leg„ gen; enz."

iu de lijst der gedachte Proven, door de Heeren Staaten geapprobeerd, (laat deeze post „ Sondags aan eene fchamele „ oude vrouwe, die zijne genade van haare eere beroofd „ had. 7 duivers eu 8 penningen." En in de rekening van antons westenhorn uit den Engh, en jan gerritsz van Rcumpst, als Difpenfeurs deezer Proven. „ Ida claas , die „ zijn Ed. vriendfchap gedaan had, alle Zondagen 7 duivers „ 8 penningen." Men vind op die lijst nog meer dergelijke posten. Deeze ida claas in het Jaar 1588 gedorven zijnde, verzogten der arme noodhulp binnen Utrecht, „ dat haare „ Prove 7 duivers 8 penningen 's weeks, als te veel voor één „ perfoon, mogt gebragt worden op drie perfoonen." Dan dit, werd door de Staaten afgeflaagen, zij wilden dat het zou blijven aan één vrouwsperfooii, en begundigden daar mede zekere anna jans , in de Ambachtftraat.

Die van Utrecht. geen geld meer hebbende, ora de moedwillige foldaaten, die in en om de Stad lagen, te betaalen, en vreezende voor. plonderinge, daar zig al voorbeelden van opdeeden, zonden de Staaten eenige Geedelijkeu en Edelen, uit den Provintiaalen Raad, aan fredrik , als wel wetende dat hij gelds genoeg onder zig had, om hem te verzoeken, dat hij, tot voorkooming van 'sLands bederf, de Staaten geliefde bij te daan met een leening van 40,000 of 50,000 guldens, waar voor zij hem goede brieven van verzekering wilden geeven. Op den 14 November van het Jaar 1576, kwamen cie Gelastigden bij hem.

Onder dezelve was, van wegen de Geedelijkh,eid, ansoNius van galama, Proost van Noordhuizen, en Kanunnik ten Dom. Met alle heuschheid droegen zij hem den nood der Staaten voor; maar het was eenen doove gepredikt: hij zeide, hun niet te konnen helpen. Zij bragten hem onder 't oog, dat hij, in de plondering niet meer verfchoond zou worden, dan anderen; doch dit was insgelijks vrugteloos. Hierop verklaarden zij, indien hij niet goedwillig de Staaten bijitond, met geweld de gevraagde fouime van hem te zullen leeuen.

Vreemd

Sluiten