is toegevoegd aan uw favorieten.

De graauwe man. Een volks-schrift.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C *7 )

hef doorgaands , zoo als ik reeds hier vooren gezegd hebbe, om daar door den Heiligen en Rechtvaardigen God, was het mooglijk, over te haaien , en&te bewegen; of wél, wijl men geloofd, dat het weczen des Christendoms, alléén bedaat m goede handelingen , en niet zoo zeer in eene volkomene zins-verandering; en evenwel behoorddit laatstgenoemde , de grond, en het roerfelvan alle goede daaden te zijn.

Ik. Mag ik U wel verzoeken, geliefde VaAet. om mij nog eenige onderrichting, over de Teekenen van deezen tegenwoordigen tijd mcede te deelen, op dat ik mijne Broeders en Landsge. nootcn, in den Graauwen Man, des te beter onderhouden en leeren kan?

Hij. Van herten gaarne! Een merkwaardig , en zeer beduidend kenteeken van deezen tijd, is, de onbegrijpelijke lichtzinnigheid in zaaken van den Godsdienst, gepaard met eene geruste zorgeloosheid , die nog nooit, zelfs vóór den Zondvloed, haars gelijken niet had. Verbeeld u, hoe het mooglijk zijn kan, dat zelfs een Predikant, met de waarheden van zijnen eigenen Godsdienst fpotten kan. Onlangs verhaalde mij een vroom Leeraar, (die van wegen den Oorlog, de vlucht, had' moeten neemen) dat hij van eenen Predikant verzocht was geworden , om voor hem op de Hemelvaarts - dag van Christus, den Godsdienst waar te neemen, naa dat deeze vroom? Man zich F 4, $